with clear evidence his company couldn't deny having dump a large quantity of toxins into the sea

Câu hỏi:

20/08/2020 39,009

Mark the letter A, B, C, or D to lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Bạn đang xem: with clear evidence his company couldn't deny having dump a large quantity of toxins into the sea

Question. With clear evidence, his company couldn't deny having dump a large quantity of toxins into the sea.

Chaving dump

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án C

Sửa lại: having dumped (having + VpII)

Dịch: Với minh chứng rõ rệt, doanh nghiệp của ông ko thể không đồng ý việc đang được ụp một lượng rộng lớn độc hại xuống hải dương.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D to lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Question. Humans now have to suffer the effects of global warming due to having treat the environment irresponsibly.

A. have to

B. effects of global warming

C. due to

D. treat the environment

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D to lớn indicate the word(s) CLOSEST in meaning to lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

Question. Deforestation is one of the biggest environmental threats to lớn the ecological balance in the world.

A. sureties

Bcertainties

Cdangers

Dsafety

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D to lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Question. Having denied the responsibility for the environmental it caused, the factory was forced to close down.

A. Having denied

Bresponsibility

Xem thêm: văn bản ai đã đặt tên cho dòng sông

C. environmental

D. was forced to

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D to lớn indicate the word(s) CLOSEST in meaning to lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

Question . We need to lớn cut down on the emission of carbon dioxide into the atmosphere.

A. intake

B. retake

C. uptake

D. discharge

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D to lớn indicate the word(s) CLOSEST in meaning to lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

Question. Global warming occurs when the greenhouse gases in the atmosphere trap the heat from the sun.

A. catch

B. discharge

C. dispose

D. release

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D to lớn indicate the word(s) CLOSEST in meaning to lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

Question. Such unhygienic conditions encourage the spread of diseases.

A. decline

B. stability

C. decrease

Xem thêm: điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 2023 hà nội

D. increase

TÀI LIỆU VIP VIETJACK