we had already put out the fire.

Câu hỏi:

13/08/2021 25,593

Mark the letter A, B, C or D to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

Bạn đang xem: we had already put out the fire.

_________, we had already put out the fire.

A. Until the firemen arrives to lớn help

B. No sooner had the firemen arrived to lớn help

C. By the time the firemen arrived to lớn help

Đáp án chủ yếu xác

D. After the firemen have arrived to lớn help

Đáp án C

A. Mãi cho tới Lúc quân cứu vớt hỏa cho tới, Cửa Hàng chúng tôi vẫn dập tắt vụ cháy. 

B. Ngay Lúc quân cứu vớt hỏa cho tới, Cửa Hàng chúng tôi vẫn dập tắt vụ cháy. 

C. Trước Lúc quân cứu vớt hỏa cho tới, Cửa Hàng chúng tôi vẫn dập tắt vụ cháy. 

D. Sau Lúc quân cứu vớt hỏa cho tới, Cửa Hàng chúng tôi vẫn dập tắt vụ cháy. 

Suy rời khỏi, chỉ mất ý C là ăn ý nghĩa và đích thị ngữ pháp

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheer to lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

ASEAN aims at promoting economic growth, regional peace as well as provide opportunities for its members.

A. aims at

B. economic growth

C. provide

D. its

Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

They decided to lớn _________ their journey till the over of the month because of the epidemic.

A. take up

B. turn round

C. put off

D. do with

Xem thêm: văn bản ai đã đặt tên cho dòng sông

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheer to lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Passing a driver's test is a necessity requirement for all people wishing to lớn drive a motor vehicle.

A. Passing

B. necessity

C. wishing

D. to drive  

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on the answer sheet to lớn indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

They didn't have breakfast. That's why they are hungry now.

A. If they had had breakfast, they wouldn't have been hungry now.

B. If they had breakfast, they would have been hungry now.

C. If they had had breakfast, they wouldn't be hungry now.

D. If they had breakfast, they wouldn't be hungry now. 

Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

No sooner _________ the comer than thở the wheel came off.

A. the nài turned

B. had the nài turned

C. did the nài turn

D. the nài had turned

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheer to lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Neither the clerks nor the department manager are being considered for promotions this time.

A. nor

B. department

C. are

Xem thêm: trong các hàm số sau hàm số nào đồng biến trên r

D. for promotions 

TÀI LIỆU VIP VIETJACK