we couldn't solve the problem until our teacher arrived.

Câu hỏi:

03/11/2020 54,412

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the sentence that is closest in meaning vĩ đại each of the following questions.

Bạn đang xem: we couldn't solve the problem until our teacher arrived.

We couldn't solve the problem until our teacher arrived.

A. When our teacher arrived, we solved the problem.

B. Until our teacher arrived, we were able vĩ đại solve the problem.

C. Not until we solved the problem could our teacher arrive.

D. Not until our teacher arrive could we solve the problem.

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

Kiến thức về hòn đảo ngữ

Đề bài: Chúng tôi ko thể giải quyết và xử lý được yếu tố cho đến khi nghề giáo của công ty chúng tôi cho tới.

= D. Mãi cho đến khi nghề giáo của công ty chúng tôi cho tới thì công ty chúng tôi mới nhất giải quyết và xử lý được yếu tố này.

Cấu trúc hòn đảo ngữ với "Not until":

Not until + time/time Clause + did + S + V (mãi cho đến khi…thì mới nhất...)

Các đáp án còn lại:

A. Khi nghề giáo của công ty chúng tôi cho tới, công ty chúng tôi đang được giải quyết và xử lý được yếu tố này.

B. Tính đến khi nghề giáo của công ty chúng tôi cho tới, công ty chúng tôi đang được hoàn toàn có thể giải quyết và xử lý được yếu tố này.

C. Mãi cho đến khi công ty chúng tôi giải quyết và xử lý được yếu tố này thì nghề giáo của công ty chúng tôi mới nhất cho tới.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word (s) in each of the following questions.

When being interviewed, you should concentrate on what the interviewer is saying or asking you.

A. be related to

B. be interested in

C. pay all attention to

D. express interest to

Câu 2:

It is of great importance vĩ đại create a good impression ______     your interviewer.

A. on

B. about

C. for 

Xem thêm: đề thi hóa thpt quốc gia 2022

D. at

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the word(s) OPPOSITE in meaning vĩ đại the underlined word(s) in each of the following questions.

At first no one believed she was a pilot, but her documents lent colour to her statements.

A. provided evidence for 

B. got information from

C. borrowed colour from 

D. gave no proof of

Câu 4:

You are not allowed vĩ đại camp here without_____

A. permission

B. persuasion

C. protection

D. decision

Câu 5:

I work from Tuesday vĩ đại Saturday, and Sunday and Monday are my

A. working days

B. days out

C. breaks

D. days off

Câu 6:

The winner of the contest was given a(n) ________         for her excellent performance.

A. bonus

B. reward

C. fine 

Xem thêm: đề kiểm tra giữa kì 1 văn 8

D. award