vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 142

Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 79 Vở bài bác tập dượt (VBT) Toán 5 tập dượt 2. Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 79 bài bác 142 Vở bài bác tập dượt (VBT) Toán 5 tập dượt 2. 1. Viết tiếp nhập khu vực chấm

1. Viết tiếp nhập khu vực chấm :

a. 75,82 phát âm là : …………………………………………

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 142

75,82 bao gồm ……. chục, ……. đơn vị chức năng ; ……. phần rưỡi, ……. Phần Trăm, …….

b. 9,345 phát âm là : …………………………………………..

9,345 bao gồm ……. đơn vị chức năng ; …….. phần chục, …….. Phần Trăm, ……… phần ngàn.

2. Viết số phù hợp nhập dù rỗng (theo mẫu) :

Số thập phân gồm

Viết số

Năm mươi kiểu mẫu đơn vị chức năng ; tám phần chục, tư Phần Trăm.

51,84

Một trăm linh nhì đơn vị chức năng ; sáu phần chục, tía Phần Trăm, chín phần ngàn.

 

Bảy đơn vị chức năng ; nhì Phần Trăm, năm phần ngàn.

 

Không đơn vị chức năng ; một Phần Trăm.

 

3. Viết bên dưới dạng số thập phân (theo mẫu) :

a.  \({2 \over {10}} = 0,2\)

\({5 \over {10}}\) = ………

\({{79} \over {100}}\) = ………

\({{68} \over {100}}\) = ………

b. \({1 \over {10}}\) = ………

\({{64} \over {10}}\) = ………

\({3 \over {100}}\) = ………

\({{295} \over {100}}\) = ………

c. \({{132} \over {1000}}\) = ………

\(2{{35} \over {100}}\) = ………

\(4{{87} \over {1000}}\) = ………

d. \({3 \over 5}\) = ………

\(1{1 \over 4}\) = ………

4. Điền vệt “ > ; < ; =” nhập khu vực chấm :

95,8 … 95,79

3,678 … 3,68

6,030 … 6,0300

47,54 … 47,5400

0,101 … 0,11

0,02 … 0,019

Xem thêm: dàn de 36 số khung 5 ngày

5. Khoanh nhập số nhỏ nhắn nhất trong những số thập phân sau :

4,7 ; 12,9 ; 2,5 ; 5,2 ; 12,6.

1.

a. 75,82 phát âm là : bảy mươi lăm phẩy tám mươi nhì.

75,82 bao gồm : 7 chục, 5 đơn vị; 8 phần chục, 2 Phần Trăm.

b. 9,345 phát âm là : chín phẩy tía trăm tư mươi lăm

9,345 bao gồm : 9 đơn vị; tía phần chục, tư Phần Trăm, năm phần ngàn.

2.

Số thập phân gồm

Viết số

Năm mươi kiểu mẫu đơn vị chức năng ; tám phần chục, tư Phần Trăm.

51,84

Một trăm linh nhì đơn vị chức năng ; sáu phần chục, tía Phần Trăm, chín phần ngàn.

102,639

Bảy đơn vị chức năng ; nhì Phần Trăm, năm phần ngàn.

7,025

Không đơn vị chức năng ; một Phần Trăm.

0,01

3.

a.  

\(\eqalign{
& {2 \over {10}} = 0,2 \cr
& {5 \over {10}} = 0,5 \cr
& {{79} \over {100}} = 0,79 \cr
& {{68} \over {100}} = 0,68 \cr} \)

b.  

\(\eqalign{
& {1 \over {10}} = 0,1 \cr
& {{64} \over {10}} = 6,4 \cr
& {3 \over {100}} = 0,03 \cr
& {{295} \over {100}} = 2,95 \cr} \)

c.  

\(\eqalign{
& {{132} \over {1000}} = 0,132 \cr
& 2{{35} \over {100}} = 2,35 \cr
& 4{{87} \over {1000}} = 4,087 \cr} \)

d.  

\(\eqalign{
& {3 \over 5} = 0,6 \cr
& 1{1 \over 4} = 1,25 \cr} \)

4.

95,8 >  95,79

3,678 < 3,68

6,030 = 6,0300

47,54 = 47,5400

Xem thêm: xét học bạ đại học sư phạm tphcm 2022

0,101 < 0,11

0,02 > 0,019

5. Chọn số 2,5