...to the party we could hardly refuse to go

Câu hỏi:

28/03/2020 53,286

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions.
________to the các buổi tiệc nhỏ, they could hardly refuse to tát go.

Bạn đang xem: ...to the party we could hardly refuse to go

B. Having been invited

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án là B. Khi nhì mệnh đề nhập câu với nằm trong công ty ngữ, tao hoàn toàn có thể rút gọn gàng công ty ngữ một vế, và biến thay đổi về dạng V-ing /V-ed.Chọn đáp án B vì như thế ham muốn nhấn mạnh vấn đề hành vi “được mời” đang được xẩy ra trước hành vi “đi cho tới bữa tiệc”

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the one that best completes each sentence.
It is believed that the man escaped in a stolen xế hộp.

A.  The man was believed to tát be escaped in a stolen xế hộp.

B.  The man is believed to tát be escaped in a stolen xế hộp.

C.  They believed that the man stole the xế hộp.

D.  The man is believed to tát have escaped in a stolen xế hộp.

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions.
The bomb________with a loud bang which could be heard all over the town.

A. went up

B. went down

C. went off

D. went on

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát choose the sentence which is closest in meaning to tát the given one.
‘Don’t touch that flower”, the old lady said to tát the boy.

A.  The old lady warned the boy not to tát touch that flower.

B.  The old lady warned the boy to tát touch that flower.

Xem thêm: cho hình chóp s abcd có đáy abcd là hình vuông cạnh a

C.  The old lady insisted the boy on to tát touch that flower.

D.  The old lady wanted the boy to tát touch that flower.

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions.
He had a portrait________as a birthday present for his daughter.

A. paint

B. painting

C. painted

D. to tát be painted

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát choose the sentence which is closest in meaning to tát the given one.
When we arrived at the airport,________.

A. the plane takes off

B. the plane will take off

C. the plane has already taken off

D. the plane had already taken off

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions.
Jane. “Do you think it's going to tát rain”. Mary. “________”.

A. I don't hope so

B. I don't hope either

C. I hope not

Xem thêm: ...you study for these exams

D. I hope not so

TÀI LIỆU VIP VIETJACK