tính giá trị biểu thức lớp 4

Toán lớp 4 tính độ quý hiếm của biểu thức là Việc học viên áp dụng nhiều kỹ năng và kiến thức của luật lệ nhân, phân chia, nằm trong, trừ nhằm đo lường và tính toán độ quý hiếm.

Bài học tập toán lớp 4 tính độ quý hiếm của biểu thức ngày hôm nay, Vuihoc.vn sẽ nhắc nhở lại những kỹ năng và kiến thức nên nhớ và những dạng bài bác luyện áp dụng nhằm học viên rèn luyện.

Bạn đang xem: tính giá trị biểu thức lớp 4

1. Giới thiệu về bài học kinh nghiệm tính độ quý hiếm của biểu thức

1.1. Ví dụ 1: Tính độ quý hiếm biểu thức sau: 2747 + 174951

Đặt tính và tính có:

Ví dụ tính độ quý hiếm biểu thức

Thực hiện nay luật lệ tính theo gót trật tự kể từ cần qua quýt trái ngược tao có:

 • 1 nằm trong 7 bởi 8, ghi chép 8

 • 5 nằm trong 4 bởi 9, ghi chép 9

 • 9 nằm trong 7 bởi 16, ghi chép 6 ghi nhớ 1

 • 2 nằm trong 4 bởi 6 thêm một bởi 7, ghi chép 7

 • Hạ 17 xuống được 177696

Vậy độ quý hiếm của biểu thức 2747 + 174951 = 177698

1.2. Ví dụ 2: Tính độ quý hiếm biểu thức sau: 15 x 7 + 45 - 19

Thực hiện nay luật lệ tính theo gót quy tắc nhân phân chia trước, nằm trong trừ sau tao có:

15 x 7 + 45 - 19 = 105 + 45 - 19 = 150 - 19 = 131

Vậy độ quý hiếm của biểu thức: 15 x 7 + 45 - 19 = 131

2. Tính độ quý hiếm của biểu thức 

a) Trong một biểu thức, nếu như chỉ mất luật lệ nhân và luật lệ phân chia hoặc luật lệ trừ và luật lệ nằm trong, tao tiến hành đo lường và tính toán kể từ trái ngược qua quýt cần.

 • Nếu nhập biểu thức, sở hữu cả luật lệ nhân, luật lệ phân chia, luật lệ nằm trong và luật lệ trừ, tao tiến hành nhân/ phân chia trước, cộng/ trừ sau.
 • Nếu nhập biểu thức, sở hữu vệt ngoặc, tao tiến hành luật lệ tính ở nhập ngoặc trước, ngoài ngoặc sau. 

b) Thực hiện nay biểu thức sở hữu luật lệ cộng

 •  Nhóm những số hạng nhập biểu thức tiếp tục mang đến trở thành group sở hữu tổng là những số tròn trĩnh chục/ tròn trĩnh trăm/ tròn trĩnh ngàn.
 • Vận dụng đặc điểm phối kết hợp của luật lệ cộng: Khi thay đổi địa điểm những số hạng nhập một tổng thì tổng bất biến.
 • Công thức tổng quát: a + b + c = a + c + b = c + a + b

3. Bài luyện áp dụng tính độ quý hiếm biểu thức

3.1. Bài tập

Bài 1: Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 16 + 4748 + 142 -183

b) 472819 + 174 - 19 x 98

c) 5647 - 18 + 1874 : 2

d) 87 x 192 - 216 : 6

Bài 2: Tính độ quý hiếm biểu thức Theo phong cách thuận tiện nhất.

a) 103 + 91 + 47 + 9

b) 261 + 192 - 11 + 8

c) 915 + 832 - 45 + 48

d) 1845 - 492 - 45 - 92

Bài 3: Tìm Y biết:

a) hắn x 5 = 1948 + 247

b) hắn : 3 = 190 - 90

c) hắn - 8357 = 3829 x 2

d) hắn x 8 = 182 x 4

Bài 4: Tính độ quý hiếm của luật lệ tính sau:

a) 1245 + 2837

b) 2019 + 194857

c) 198475 - 28734

d) 987643 - 2732

Bài 5: Hai ngày cửa hàng bán tốt 5124 lít dầu, biết ngày loại nhì bán tốt thấp hơn ngày loại nhất 124 lít. Hỏi thường ngày bán tốt từng nào lít dầu.

Bài 6. Tú sở hữu 76 viên bi, số bi của An cuống quýt 7 đợt số bi của Tú. An mang đến Hùng 24 viên. Hỏi tổng số bi của 3 chúng ta là bao nhiêu?

Bài 7: Cho mặt hàng số sau: 1, 5, 9, 13, …,65, 69

a) Tính con số những số hạng nhập mặt hàng số.

b) Tính tổng của mặt hàng số.

3.2. Bài giải

Bài 1:

Thực hiện nay theo gót quy tắc của luật lệ nhân, phân chia, nằm trong trừ. Ta có:

a) 16 + 4748 + 142 - 183 = (4748 + 142) - 183 + 16 = 4890 - 167 = 4723

b) 472819 + 174 - 19 x 98 = 472819 + 174 - 1862 = 471131

c) 5647 - 18 + 1874 : 2 = 5629 + 937 = 6566

d) 87 x 192 - 216 : 6 = 16704 - 36 = 16668

Bài 2:

Thực hiện nay theo gót quy tắc của biểu thức sở hữu chứa chấp luật lệ nằm trong, trừ tao có:

a) 103 + 91 + 47 + 9 = (103 + 47) + (91 + 9) = 150 + 100 = 250

b) 261 + 192 - 11 + 8 = (261 - 11) + (192 + 8) = 250 + 200 = 450

c) 915 + 832 - 45 + 48 = (915 - 45) + (832 + 48) = 870 + 880 = 1750

d) 1845 - 492 - 45 - 8 = (1845 - 45) - (492 +8) = 1800 - 500 = 1300

Bài 3:

a) hắn x 5 = 1948 + 247

y x 5 = 2195

y = 2195 : 5

y = 439

b) hắn : 3 = 190 - 90

y : 3 = 100

y = 100 x 3

y = 300

c) hắn - 8357 = 3829 x 2

y - 8357 = 7658

y = 7658 + 8357

y = 16015

d) hắn x 8 = 182 x 4

y x 8 = 728

y = 728 : 8

y = 91

Bài 4:

Đặt tính và tính, những chữ số bịa trực tiếp mặt hàng cùng nhau. Thực hiện nay luật lệ tính kể từ cần qua quýt trái ngược. Ta có:

Tính độ quý hiếm biểu thức a

 • 7 nằm trong 5 bởi 12, ghi chép 2 ghi nhớ 1

 • 3 nằm trong 4 bởi 7 thêm một bởi 8, ghi chép 8

 • 8 nằm trong 2 bởi 10, ghi chép 0 ghi nhớ 1

 • 2 nằm trong 1 bởi 3 thêm một bởi 4, ghi chép 4

Vậy 1245 + 2837 = 4082

Xem thêm: cao đẳng ngoại ngữ và công nghệ việt nam

Tính độ quý hiếm biểu thức b

 • 7 nằm trong 9 bởi 16, ghi chép 6 ghi nhớ 1

 • 5 nằm trong 1 bởi 6 thêm một được 7, ghi chép 7

 • 8 nằm trong 0 bởi 8, ghi chép 8

 • 4 nằm trong 2 bởi 6, ghi chép 6

 • Hạ 19 xuống được thành quả 196876

Vậy 2019 + 194857 = 196876

Tính độ quý hiếm biểu thức c

 • 5 trừ 4 bởi 1, ghi chép 1

 • 7 trừ 3 bởi 4, ghi chép 4

 • 4 ko trừ được mang đến 7 mượn 1, 14 trừ 7 bởi 7, ghi chép 7 ghi nhớ 1

 • Mượn 1 được 18 trừ 9 bởi 9, ghi chép 9 ghi nhớ 1

 • 2 thêm một bởi 3, 9 trừ 3 bởi 6, ghi chép 6

 • 1 trừ 0 bởi 1, ghi chép 1

Vậy 198475 - 28734 = 169741

Tính độ quý hiếm biểu thức d

 • 3 trừ 2 bởi 1, ghi chép 1

 • 4 trừ 3 bởi 1, ghi chép 1

 • 6 ko trừ mang đến 7, mượn 1 được 16 trừ 7 bởi 9, ghi chép 9 ghi nhớ 1

 • 2 thêm một bởi 3, 7 trừ 3 bởi 4, ghi chép 4

 • Hạ 98 xuống được kết quả: 987643 - 2732 = 984911

Bài 5:

Mỗi ngày bán tốt số lít dầu là:

(5124 - 124) : 2 = 5000 : 2 = 2500 (lít dầu)

Ngày loại nhất bán tốt rộng lớn ngày thứ hai là:

2500 + 124 = 2624 (lít dầu)

Vậy ngày loại nhất bán tốt 2624 lít, ngày loại nhì bán tốt 2500 lít dầu

Bài 6:

Số bi của An là:

76 x 7 = 532 (viên bi)

Tổng số bi của 3 chúng ta là: 532 + 76 = 608 viên bi

Bài 7:

a) Cách tính con số những số hạng nhập mặt hàng số là:

Số số hạng = (Số hạng cuối - Số hạng đầu) : d + 1

(d là khoảng cách thân thiết 2 số hạng liên tiếp)

Theo bài bác rời khỏi tao sở hữu số số hạng là: (69 - 1) : 4 + 1 = 18

Vậy mặt hàng số bên trên sở hữu 18 số hạng

b) Các tính tổng nhập mặt hàng số:

Tổng = [ (số đầu + số cuối) x Số lượng số hạng ] : 2

Theo bài bác rời khỏi tao sở hữu tổng của mặt hàng số bên trên là: [(69 + 1) x 18] : 2 = 630

Vậy tổng những số hạng nhập mặt hàng số bên trên là 630

4. Bài luyện tự động luyện toán lớp 4 tính độ quý hiếm biểu thức (Có đáp án)

4.1. Bài tập

Bài 1: Tính độ quý hiếm biểu thức sau

a) 164 x 6 : 3

b) 7685 + 953 + 747 - 85

c) 584 x 14 x 5

d) 9589 - 987 - 246

Bài 2: Tìm phương pháp tính thuận tiện nhất

a) 211 - 111 - 99

b) 324 x 8 + 45 - 152

c) 525 + 917 - 198 + 320

d) 35 x 7 : 5 

Bài 3: Tìm hắn biết

a) hắn x 15 = 7264 + 5111

b) hắn + 4763 = 1947 x 3

c) hắn : 8 = 478 - 98

d) hắn - 9874 = 1984 x 5

Bài 4: Cho mặt hàng số sau: 1, 3, 5, 7, …, 97, 99

a) Tính con số số hạng của những mặt hàng số.

b) Tính tổng của mặt hàng số sau.

4.2. Đáp án

Bài 1:

a) 328

b) 9300

c) 40880

d) 8356

Bài 2:

a) 1

b) 2485

c) 1564

d) 49

Bài 3:

a) hắn = 825

b) hắn = 1078

c) hắn = 3040

d) hắn = 19794

Bài 4

Xem thêm: dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật

a) sở hữu 50 số hạng

b) tổng là 2500

Toán lớp 4 tính độ quý hiếm của biểu thức yêu cầu học sinh cần thiết áp dụng nhiều kỹ năng và kiến thức, kĩ năng nhằm giải. Để con cái học hành đảm bảo chất lượng rộng lớn cha mẹ hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những khóa huấn luyện và đào tạo toán online bên trên tuyenquangkhcn.org.vn nhé!