tim and peter had a quarrel last week and now tom is giving tim advice

Câu hỏi:

27/08/2021 38,758

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the option that best completes each of the fol­lowing exchanges

Bạn đang xem: tim and peter had a quarrel last week and now tom is giving tim advice

Tim and Peter had a quarrel last week and now Tom is giving Tim advice.

- Tom: “I think the best way đồ sộ solve that problem is đồ sộ keep silent.”

- Tim: “______. Silence may kill our friendship.”

B. That’s not a good idea

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án là B

Giải thích: Lời đáp cần thiết thể hiện sự phủ ấn định tương thích vì như thế Tim nhận định rằng sự im re tiếp tục thực hiện kinh tình các bạn của tôi.

A. Đó là 1 trong những phát minh tuyệt vời

B. Đó ko cần là 1 trong những phát minh tốt

C. Tôi ko sai

D. Vâng, tôi suy nghĩ nhiều

Dịch nghĩa: Tim và Peter tiếp tục tranh cãi tuần trước đó và giờ đây Tom đang được mang đến Tim điều khuyên nhủ. - Tom: “Tôi suy nghĩ cơ hội tốt nhất có thể nhằm giải quyết và xử lý việc đó là lưu giữ im re.” - Tim: “Đó ko cần là chủ kiến hoặc. Im lặng rất có thể làm thịt bị tiêu diệt tình các bạn của Cửa Hàng chúng tôi.”

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the sentence that is closest in meaning đồ sộ each of the following questions

It is unnecessary for you đồ sộ finish the report until tomorrow afternoon

A.You needn’t finish the report until tomorrow afternoon.

B.You have đồ sộ finish the report unitl tomorrow afternoon.

C.You may finish the report after tomorrow afternoon.

D.You should finish  the report until tomorrow afternoon.

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the word(s) CLOSEST in meaning đồ sộ the un­derlined word(s) in each of the following questions

We were pretty disappointed with the quality of the food

A. highly

B. rather

C. extremely

D. very

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.

His______of the generator is very famous.

Xem thêm: trường đại học công nghệ đông á

A. invent

B. inventive

C. invention

D. inventor

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the word(s) CLOSEST in meaning đồ sộ the un­derlined word(s) in each of the following questions

The new air conditioner was installed yesterday.

A. inspected thoroughly

B. put in position

C. well repaired

D. delivered đồ sộ the customer

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the word(s) OPPOSITE in meaning đồ sộ the underlined word(s) in each of the following questions

I think we cannot purchase this device this time as it costs an arm and a leg

A. is cheap

B. is painful

C. is confusing

D. is expensive

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.

________ he was the most prominent candidate, he was not chosen.

A. Though

B. Because

C. As

Xem thêm: trong các hàm số sau hàm số nào đồng biến trên r

D. Since

TÀI LIỆU VIP VIETJACK