tiếng anh 7 unit 9 a closer look 1

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh 7 unit 9 a closer look 1

Video chỉ dẫn giải

Vocabulary

1. Write under each picture a festival name from the box.

(Viết thương hiệu các lễ hội nhập vỏ hộp nhập bên dưới từng tranh ảnh ứng.)

Cannes Film Festival              Christmas                    Mid-Autumn Festival            Halloween              Thanksgiving                           Easter

Phương pháp giải:

- Cannes Film Festival: Liên hoan phim Cannes          

- Christmas: Lễ Giáng sinh

- Mid-Autumn Festival: Tết Trung thu  

- Halloween: Lễ hội Halloween

- Thanksgiving: Lễ Tạ ơn              

- Easter: Lễ Phục sinh

Lời giải chi tiết:

1. Halloween

2. Christmas

3. Mid-Autumn Festival

4. Cannes Film Festival

5. Easter

6. Thanksgiving

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Complete the table below with the phrases from the box.

 (Hoàn trở nên bảng tiếp sau đây với những cụm kể từ nhập vỏ hộp.)

having a feast                  chocolate eggs                   turkey                              carving pumpkins

moon cakes                      candy apples                      painting eggs                   performing a lion dance

Festival

Food

Activity

Easter

Halloween

Mid-Autumn Festival

Thanksgiving

Lời giải chi tiết:

Festival

(Lễ hội)

Food

(Thức ăn)

Activity

(Hoạt động)

Easter

(Lễ Phục Sinh)

chocolate eggs

(trứng thực hiện kể từ sô cô la)

painting eggs

(vẽ lên trứng)

Halloween

(Lễ hội Halloween)

candy apples

(kẹo táo)

carving pumpkins

(khắc túng bấn ngô)

Mid-Autumn Festival

(Trung thu)

moon cakes

(bánh trung thu)

performing a lion dance

(múa lân)

Thanksgiving

(Lễ Tạ ơn)

turkey

(gà tây)

having a feast

(tổ chức tiệc)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Fill in each blank with a word or phrase from the box.

(Điền vào cụ thể từng khu vực trống không với cùng 1 kể từ hoặc cụm kể từ nhập vỏ hộp.)

painting eggs                             Christmas                         Mid-Autumn Festival      candy apple

Cannes Film Festival                turkey

1. At _______, people give gifts đồ sộ each other.

2. My children love _______ at Easter.

3. How many _______do you need for the Halloween party?

4. At the _______, there are many interesting films.

5. Performing lion dances is one of the activities at the_______.

6. Bill's mum is cooking a _______ for Thanksgiving.

Lời giải chi tiết:

1. Christmas

2. painting eggs

3. candy apples

4. Cannes Film Festival 

5. Mid-Autumn Festiva

6. turkey

1. At Christmas, people give gifts đồ sộ each other.

 (Vào lễ Giáng sinh, người xem tặng vàng lẫn nhau.)

2. My children love painting eggs at Easter. 

(Các con cái của tôi quí vẽ những ngược trứng nhập lễ Phục sinh.)

3. How many candy apples do you need for the Halloween party?

Xem thêm: chất có nhiệt độ sôi cao nhất

 (Bạn cần thiết từng nào cái kẹo táo cho buổi tiệc Halloween?)

4. At the Cannes Film Festival, there are many interesting films. 

(Tại Liên hoan phim Cannes, đem thật nhiều tập phim thú vị.)

5. Performing lion dances is one of the activities at the Mid-Autumn Festival.

 (Biểu thao diễn múa lân là một trong trong mỗi hoạt động và sinh hoạt nhập cơ hội Tết Trung Thu.)

6. Bill's mum is cooking a turkey for Thanksgiving. 

(Mẹ của Bill đang được nấu nướng một gà tây mang lại Lễ Tạ ơn.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Pronunciation

Stress in two-syllable words

4. Listen and repeat. Then underline the stressed syllable in each word. 

(Lắng nghe và nói lại. Sau cơ gạch men chân âm tiết được nhấn trọng âm trong những kể từ.)

Nouns and Adjectives

Verbs

costume

fireworks

turkey

happy

enjoy

decide

discuss

prepare

Phương pháp giải:

- Phần rộng lớn danh kể từ và tính kể từ nhập giờ Anh đem nhì âm tiết thì trọng âm thông thường rớt vào âm tiết loại nhất.

- Hầu không còn động kể từ đem nhì âm tiết thì trọng âm tiếp tục rớt vào âm tiết loại nhì.

Lời giải chi tiết:

Nouns and Adjectives

Verbs

'costume (n): trang phục biểu diễn

'fireworks (n): pháo hoa

'turkey (n): gà tây

'happy (adj): hạnh phúc

en'joy (v): tận hưởng

de'cide (v): quyết định

dis'cuss (v): thảo luận

pre'pare (v): chuẩn bị

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Listen and repeat the sentences. Underline the stressed syllables in the bold words.

(Nghe và nói lại những câu. Gạch chân những âm tiết được nhấn mạnh vấn đề trong số kể từ in đậm.)

1. We're going to attend an Easter party at Nick's house.

2. The dancers will perform traditional dances at the festival.

3. At Christmas, people usually buy presents for their family.

4. Did you go đồ sộ the Da Lat Flower Festival with your parents?

5. My aunt is clever and patient.

Phương pháp giải:

- Phần rộng lớn danh kể từ và tính kể từ nhập giờ Anh đem nhì âm tiết thì trọng âm thông thường rớt vào âm tiết loại nhất.

- Hầu không còn động kể từ đem nhì âm tiết thì trọng âm tiếp tục rớt vào âm tiết loại nhì.

Lời giải chi tiết:

1. We're going to attend an Easter party at Nick's house.

 (Chúng bản thân tiếp tục tham gia một buổi tiệc Phục sinh tận nơi của Nick.)

Giải thích: 

- attend (tham gia) là động kể từ nên trọng âm rớt vào âm tiết loại nhì =>a'ttend

- buổi tiệc nhỏ (bữa tiệc) là danh kể từ nên trọng âm rớt vào âm tiết loại nhất=> 'party

2. The dancers will perform traditional dances at the festival. 

(Các vũ công tiếp tục màn trình diễn những điệu múa truyền thống lâu đời bên trên liên hoan.)

Giải thích: 

- perform (biểu diễn) là động kể từ nên trọng âm rớt vào âm tiết loại hai=> per'form

- dancers (vũ công) là danh kể từ nên trọng âm rớt vào âm tiết loại nhất=> 'dancers

3. At Christmas, people usually buy presents for their family. 

(Vào cơ hội Giáng sinh, người xem thông thường mua sắm vàng mang lại mái ấm gia đình của mình.)

Giải thích: 

- presents (món quà) là danh kể từ nên trọng âm rớt vào âm tiết loại nhất=> 'presents

- Christmas (Lễ Giáng sinh) là danh kể từ nên trọng âm rớt vào âm tiết loại nhất=> 'Christmas

4. Did you go đồ sộ the Da Lat Flower Festival with your parents

(Bạn đem đi dạo Festival Hoa Đà Lạt với phụ huynh không?)

Giải thích: 

- flower (hoa) là danh kể từ nên trọng âm rớt vào âm tiết loại hai=> 'flower

- parents (bố mẹ) là danh kể từ nên trọng âm rớt vào âm tiết loại nhất=> 'parents

5. My aunt is clever and patient

(Dì của tôi là kẻ khôn khéo và kiên trì.)

Giải thích: 

- clever (khéo léo) là tính kể từ nên trọng âm rớt vào âm tiết loại nhất => 'clever

- patient (kiên nhẫn) là tính kể từ nên trọng âm rớt vào âm tiết loại nhất=> 'patient

Từ vựng

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Xem thêm: trường đại học kiến trúc đà nẵng

13.

14.

15.