theo quan niệm về giao tử thuần khiết của menđen cơ thể lai f1 khi tạo giao tử thì

Câu hỏi:

07/02/2020 25,996

A. từng gửi gắm tử chứa chấp cặp yếu tố DT của phụ thân và u, tuy nhiên không tồn tại sự xáo trộn.

Bạn đang xem: theo quan niệm về giao tử thuần khiết của menđen cơ thể lai f1 khi tạo giao tử thì

B. mỗi gửi gắm tử chỉ có một yếu tố DT của phụ thân hoặc u.

Đáp án chủ yếu xác

C. mỗi gửi gắm tử đều có một yếu tố DT của phụ thân và u.

D. từng gửi gắm tử đều chứa chấp cặp yếu tố DT hoặc của phụ thân hoặc của u.

Đáp án B

Theo ý niệm về gửi gắm tử tinh khiết của Menđen, khung người lai F1 Khi tạo ra gửi gắm tử thì từng gửi gắm tử chỉ có một yếu tố DT của phụ thân hoặc mẹ

Mỗi gửi gắm tử CHỈ chứa chấp một trong những 2 yếu tố DT, hoặc xuất xứ kể từ phụ thân hoặc xuất xứ kể từ u. Vấn đề này được sinh học tập tân tiến phân tích và lý giải qua chuyện quy trình tách phân

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào là sau đó là sai khi nói tới hiện tượng lạ links gen

A. Liên kết gen đáp ứng sự DT vững chắc của group gen quý ý nghĩa trọng lựa chọn giống

B. Số lượng group gen links của một loại thông thường vì như thế con số NST vô cỗ NST đơn bội của loại đó

C. Các gen bên trên và một NST DT bên cạnh nhau tạo ra trở thành một group gen liên kết

D. Liên kết gen (liên kết trả toàn) thực hiện tăng thêm sự xuất hiện nay phát triển thành dị tổ hợp

Câu 2:

Ở một loại động vật hoang dã, cho thấy thêm từng gen quy lăm le một tính trạng, tính trạng trội là trội trọn vẹn, vô quy trình tách phân tiếp tục xẩy ra hoạn gen ở cả nhị nam nữ và tần số như nhau. Xét quy tắc lai (P):♀ AB/ab XDXd x ♂ AB/ab XDY chiếm được F1 đem tỉ lệ thành phần loại hình lặn về 3 tính trạng bên trên lúc lắc tỉ lệ thành phần 4%. tường ko xẩy ra đột phát triển thành, sự bộc lộ của loại gen ko dựa vào môi trường xung quanh. Theo lí thuyết, trong những Kết luận sau, đem từng nào Kết luận sai?

(1) Tại F1, những thành viên đem loại hình trội về nhị vô phụ thân tính trạng bên trên lúc lắc tỉ lệ thành phần 30%.

(2) Trong tổng số thành viên cái F1, những thành viên đem loại gen đồng phù hợp lúc lắc tỉ lệ thành phần 8,5%.

(3). Tại giới đực F1, đem tối nhiều 15 loại gen quy lăm le loại hình đem phụ thân tính trạng trội.

(4) Tại giới cái F1, đem tối nhiều 6 loại gen dị phù hợp.

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4

Câu 3:

Cho quy tắc lai sau đây: AaBbCcDdEe ´ aaBbccDdee

Biết gen trội là trội trọn vẹn, từng gen qui lăm le 1 tính trạng, không tồn tại đột phát triển thành đột biến. Có bao nhiêu kêt luận sau đó là chính với quy tắc lai trên:

(1) tỉ lệ thành phần đời con cái đem loại hình lặn về toàn bộ tính trạng là 1/128.

(2) số loại loại hình được tạo ra trở thành là 32.

Xem thêm: một vật được ném thẳng đứng lên cao khi vật đạt độ cao cực đại thì tại đó

(3) tỉ lệ thành phần loại hình trội về toàn bộ những tính trạng là: 9/128

(4) số loại loại gen được tạo ra thành: 64

A. 2. 

B. 3

C. 1.

D. 4.

Câu 4:

Ở một loại thực vật, cho tới cây thân mật cao tự động thụ phấn, đời F1 chiếm được 2 loại loại hình với tỉ lệ thành phần 9 cây thân mật cao: 7 cây thân mật thấp cho tới toàn bộ những cây thân mật cao F1 gửi gắm phấn tình cờ thì tỷ trọng loại hình ở đời con cái là: 

A. 9 cao : 7 thấp

B. 17 cao: 64 thấp

C. 7 cao: 9 thấp

D. 64 cao: 17 thấp

Câu 5:

Cho 5 tế bào đem loại gen như sau AB//ab DE//dE HhGgXY tách phân sinh tinh dịch thực tiễn số gửi gắm tử tối nhiều tuy nhiên những tế bào hoàn toàn có thể đưa đến. tường tiếp tục xẩy ra hiện tượng lạ hoạn thân mật gen A và a; thân mật D và d 

A. 10

B. 5

C. 20

D. 15

Câu 6:

Ở con ruồi giấm, tổ chức quy tắc lai P: Ab/aB Dd XEXe ´ Ab/aB Dd XEY chiếm được F1. Cho biết từng gen quy lăm le một tính trạng, những alen trội là trội trọn vẹn và xẩy ra hoạn gen vô quy trình đột biến gửi gắm tử cái với tần số 20%. Theo lí thuyết, đem từng nào tuyên bố tại đây đúng?

I. F1 không tồn tại loại hình lặn về toàn bộ những tính trạng.

II. F1 đem 28,125% con ruồi đem loại hình trội về tứ tính trạng.

III. F1 đem 6,25% con ruồi đực mang 1 alen lặn.

IV. F1 đem tối nhiều 12 loại loại hình (không xét tính trạng giới tính).

A. 4. 

B. 1.

C. 2.

Xem thêm: một sóng âm và một sóng ánh sáng truyền từ không khí vào nước thì bước sóng

D. 3.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK