the situation seems to be changing minute by minute.

Câu hỏi:

02/04/2020 30,393

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the word(s) OPPOSITE in meaning lớn the underlined word(s) in each of the following questions.
The situation seems lớn be changing minute by minute.

Bạn đang xem: the situation seems to be changing minute by minute.

D. very slowly

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

 Kiến thức: Từ vựng, kể từ ngược nghĩa

Giải thích:

minute by minute: từng phút một (thể hiện nay sự thời gian nhanh chóng)

from time lớn time: thỉnh phảng phất time after time: nhằm trình bày cho tới một điều gì lặp chuồn tái diễn

again and again: lặp chuồn tái diễn    very slowly: đặc biệt lờ lững

=> minute by minute >< very slowly

Tạm dịch: Tình hình nhường nhịn như thay cho thay đổi từng phút một.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the word(s) OPPOSITE in meaning lớn the underlined word(s) in each of the following questions.
Jose had a hard time comparing the iPhone lớn the Samsung phone because lớn him they were apples and oranges.

A. containing too many technical details

B. very similar

C. completely different

D. very complicated

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.
After congratulating his team, the coach left, allowing the players lớn let their ______ down for a while.

A. hearts

B. hair

C. souls

D. heads

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.
Steve______his chances of passing by spending too much time on the first question.

A. threw away

Xem thêm: công nghệ thông tin gồm những ngành nào

B. threw in

C. threw off

D. threw out

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the sentence that is closest in meaning lớn each of the following questions
Those who are riding a motorbike are not allowed lớn take off their helmet.

A. People must never take their helmet off while they are riding a motorbike.

B. Those who are wearing a helmet are not allowed lớn ride a motorbike.

C. It is the helmet that one needn't wear when he is riding a motorbike.

D. You should not wear a helmet when you are riding a motorbike.

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.
The tuy vậy has______been selected for the 2018 World Cup, Russia.

A. office

B. officer

C. officially

D. official

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.
Alice said: “That guy is______ gorgeous. I wish he would ask rne out.”

A. dead-centre

B. drop shot

C. jumped-up

Xem thêm: một sóng âm và một sóng ánh sáng truyền từ không khí vào nước thì bước sóng

D. drop-dead

TÀI LIỆU VIP VIETJACK