the old man is working in this factory. i borrowed his bicycle yesterday

Câu hỏi:

03/04/2020 37,320

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to tướng indicate the sentence that best combines each pair of sentence in the following questions

Bạn đang xem: the old man is working in this factory. i borrowed his bicycle yesterday

The old man is working in this factory. I borrowed his bicycle yesterday.

A. The old man whom is working in this factory, I borrowed his bicycle yesterday

B. The old man whom I borrowed his bicycle yesterday is working in this factory

C. The old man whose bicycle I borrowed yesterday is working in this factory

Đáp án chủ yếu xác

D. The old man is working in this factory which I borrowed his bicycle yesterday

Đáp án C

Dịch nghĩa: Người nam nhi rộng lớn tuổi hạc đang được thao tác làm việc vô xí nghiệp này. Tôi đang được mượn cái xe đạp điện của ông ấy trong ngày hôm qua.

= C. Người nam nhi rộng lớn tuổi hạc nhưng mà chiếm hữu cái xe đạp điện nhưng mà tôi mượn trong ngày hôm qua đang được thao tác làm việc tận nhà máy này.

Đại kể từ mối liên hệ whose chỉ chiếm hữu cho những người và vật.

Đại kể từ mối liên hệ whom thay cho thế cho tới danh kể từ chỉ người, vào vai trò là tân ngữ. Đứng trước

whom nên với trạng kể từ => Đáp án B và C sai.

Đại kể từ mối liên hệ which thay cho thế cho tới danh kể từ chỉ vật. => Đáp án D sai vì như thế sử dụng which để thay thế thế cho tới the old man

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to tướng indicate the word(s) CLOSEST in meaning to tướng the underlined word(s) in each of the following questions.

That is the instance where big, obvious non-verbal signals are appropriate

A. matter

B. place

C. attention

D. situation

Câu 2:

Mark the letter A,B, C or D on your answer sheet to tướng indicate the sentence that is closest in meaning to tướng each of the following questions

We started working here three years ago

A. We have worked here for three years

B. We worked here for three years

C. We will work here for three years

D. We have no longer worked here for three years

Xem thêm: Giày Converse - Vô cùng phong cách và dễ kết hợp trang phục

Câu 3:

Neither the students nor their lecturer _________ English in the classroom

A. have used

B. use

C. are using

D. uses

Câu 4:

The more you study during semester, _________ the week before the exam.

A. you have to tướng study the less

B. the less you have to tướng study

C. the least you have to tướng study

D. the study less you have

Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to tướng indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions

Caroline refuse taking the job given to tướng her because the salary was not good

A. taking

B. given

C. because

D. was

Câu 6:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to tướng indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions

The General Certificate of Secondary Education (GCSE) is the name of a phối of English qualifications, generally taking by secondary students at the age of 15-16 in England

A. the name

B. a phối of

C. taking

Xem thêm: ôn tập phần tập làm văn lớp 7

D. at the age

TÀI LIỆU VIP VIETJACK