phiên mã là quá trình tổng hợp nên phân tử

Câu hỏi: Phiên mã là quá trình tổng hợp nên phân tử

A. ADN

B. Protein

Bạn đang xem: phiên mã là quá trình tổng hợp nên phân tử

C. ARN

D. ADN và ARN

Đáp án đúngC.

Phiên mã là quá trình tổng hợp nên phân tử ARN từ mạch mạch mã gôc của gen, Bản chất của quá trình phiên mã là truyền đạt thông tin trên mạch mã gốc sang phân tử ARN.

Sở dĩ chọn đáp án C vì:

Phiên mã là quá trình tổng hợp các phân tử ARN từ mạch mã hóa ban đầu của gen. Thực chất của quá trình phiên mã là chuyển thông tin trên mạch mã gốc sang phân tử ARN.

Quá trình này diễn ra trong nhân, ở kì trung gian của tế bào để chuẩn bị nguyên liệu cho quá trình phân bào

Các thành phần tham gia quá trình phiên mã: Trình tự mã hóa ban đầu của gen mang thông tin tổng hợp nên phân tử ARN

Nguyên liệu để tổng hợp chuỗi là các ribonucleotide tự do trong môi trường (U, A, G, X).

ARN pôlimeraza nhận biết điểm bắt đầu phiên mã trên mạch mã ban đầu, gắn vào và gắn vào mạch mã ban đầu, tháo xoắn phân tử ADN => bộc lộ mạch mã ban đầu, tổng hợp mạch ARN mới.

Quá trình phiên mã diễn ra theo các bước sau:

Xem thêm: ch3 ch2 oh + cuo

Bước 1. Bắt đầu:

Enzim RNA polymerase liên kết với vùng điều hòa, làm cho gen mở ra để lộ sợi bazơ 3' → 5' và bắt đầu tổng hợp mARN tại một vị trí cụ thể.

Bước 2. Kéo dài chuỗi RNA:

Enzim ARN polymeraza trượt dọc theo mạch mẹ trên gen 3' → 5' và gắn các nucleotide trong môi trường nội bào với các nucleotide trên mạch mẹ theo nguyên tắc bổ sung: Agroot - Uenvironment, Troot -Amium, Original - Xenvironment, Xgroot – Môi trường

Ở vùng gen vừa phiên mã xong, hai mạch đơn của gen sẽ đóng lại ngay.

Bước 3. Kết thúc:

Khi enzim di chuyển đến đầu cuối của gen thì gặp tín hiệu kết thúc, quá trình phiên mã dừng lại, phân tử ARN được giải phóng.

Vì các gen của sinh vật nhân sơ có các vùng mã hóa tiếp giáp nhau nên mARN sau phiên mã được sử dụng trực tiếp làm khuôn để tổng hợp protein.

Xem thêm: tóm tắt bài những ngôi sao xa xôi

Ở sinh vật nhân thực, do vùng mã hóa của gen không liên tục nên mARN sau phiên mã phải cắt bỏ các đoạn intron, nối các đoạn exon để tạo thành mARN trưởng thành rồi đi qua màng nhân ra tế bào chất làm khuôn cho quá trình mã hóa. tổng cộng

Kết quả: Gen phiên mã lần 1 tổng hợp nên 1 phân tử ARN, có trình tự tương tự như ARN bổ trợ nhưng thay T bằng U

Ý nghĩa: hình thành ARN tham gia trực tiếp vào quá trình sinh tổng hợp prôtêin quy định tính trạng