nguyên nhân sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở liên xô và đông âu

Sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô đầu những năm 90 của thế kỷ XX là một sự kiện nổi bật làm thay đổi căn bản cục diện chính trị thế giới và là tổn thất đặc biệt to lớn đối với những người cộng sản. .

Sự kiện đó đã để lại nhiều bài học quý báu cho chúng ta, nhất là trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự diễn biến”, chuyển hóa” trong nội bộ nước ta hiện nay.

Bạn đang xem: nguyên nhân sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở liên xô và đông âu

Vào nửa sau thế kỷ XX, trên thế giới đã hình thành một hệ thống xã hội chủ nghĩa hùng mạnh đủ sức kiềm chế mọi hành động đơn phương, hiếu chiến của chủ nghĩa đế quốc chống phá cách mạng. Nhờ đó, hàng trăm dân tộc bị nô dịch, áp bức đã vùng lên làm cách mạng giải phóng dân tộc, đánh đổ chủ nghĩa thực dân cũ, đánh đổ chủ nghĩa thực dân mới.

Các nước xã hội chủ nghĩa do Liên Xô đứng đầu đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, ghi dấu ấn trong lịch sử văn minh nhân loại. Nhưng trớ trêu thay, một số Đảng Cộng sản cầm quyền, trước hết là Đảng Cộng sản Liên Xô, đã mất quyền lãnh đạo, khiến hệ thống xã hội chủ nghĩa hùng mạnh do họ lãnh đạo sụp đổ và tan rã. Cần lưu ý rằng, Đảng Cộng sản Liên Xô mất quyền lãnh đạo, Liên Xô tan rã mà không có chiến tranh với chủ nghĩa đế quốc.

Năm 2005, trong bài phát biểu về Tình trạng Liên bang, Tổng thống Nga Putin đã nói: “Sự tan rã của Liên Xô là thảm họa chính trị nghiêm trọng nhất của thế kỷ XX. Đối với người dân Nga, đó là một thảm kịch thực sự”.

Từ một siêu cường, Đảng cộng sản Liên Xô mất quyền lãnh đạo sau 74 năm
Từ một siêu cường, Đảng Cộng sản Liên Xô mất quyền lãnh đạo sau 74 năm

Một đảng do Lênin thành lập. Một đảng đã từng lãnh đạo giai cấp công nhân Nga lật đổ ách thống trị của Nga hoàng và xây dựng thành công nền chuyên chính vô sản đầu tiên. Một Đảng đã từng lãnh đạo nhân dân chống lại sự can thiệp vũ trang của 14 nước, bảo vệ thành quả của cách mạng.

Một đảng đã lãnh đạo chiến thắng phát xít Đức trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại và góp phần to lớn vào thắng lợi của thế giới trong chiến tranh thế giới thứ hai. Một đảng đã giành được nhiều thành tựu rực rỡ trong xây dựng chủ nghĩa xã hội… Tại sao sau 74 năm lại mất đi vị thế cầm quyền? Đó là câu hỏi mà cho đến ngày nay vẫn còn có ý nghĩa thời sự đối với những người cộng sản trên toàn thế giới.

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô là…

Đã có nhiều công trình nghiên cứu, bài viết về nguyên nhân tan rã của Liên Xô. Nhưng nhìn chung, các công trình nghiên cứu đều thống nhất cho rằng: sự sụp đổ của Đảng Cộng sản Liên Xô là một sự kiện chính trị phức tạp do nhiều nguyên nhân tổng hợp gây nên. Bao gồm các nhân tố bên trong và bên ngoài (kể cả “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch), trong và ngoài Đảng, nhân tố lịch sử và hiện thực, nhân tố kinh tế, nhân tố chính trị, nhân tố văn hóa, tư tưởng, xã hội…

Tuy nhiên, với tư cách là trụ cột của đất nước và nhân dân Liên Xô, trụ cột của sự nghiệp xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô, sự thoái hóa, biến chất trong Đảng Cộng sản Liên Xô là nhân tố then chốt. đã dẫn đến sự sụp đổ nhanh chóng của "tòa thành" kiên cố, vĩ đại này.

Liên Xô tan rã chủ yếu là do những sai lầm nghiêm trọng về chiến lược của Đảng Cộng sản Liên Xô, trước hết là về công tác cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt cấp chiến lược. Ngay từ những năm 80 của thế kỷ XX, ban lãnh đạo Đảng và Nhà nước Liên Xô đã không thức thời, kiên quyết đấu tranh loại bỏ những phần tử cơ hội, thực dụng trong đội ngũ cán bộ chủ chốt.

Những phần tử cơ hội, thực dụng về kinh tế, chính trị giữ những trọng trách quan trọng trong sự lãnh đạo của Đảng và Liên Xô đã phản bội lý tưởng xã hội chủ nghĩa và lợi ích dân tộc, và V.I. tư tưởng của Lênin về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là xóa bỏ nguyên tắc tập trung dân chủ, xóa bỏ vai trò lãnh đạo, giải tán Đảng Cộng sản Liên Xô, làm cho lực lượng vũ trang bị “phi chính trị hóa”.

Xem thêm: trường đại học công nghệ đông á

Đại hội XXVII Đảng Cộng sản Liên Xô 1988
Đại hội XXVII Đảng Cộng sản Liên Xô 1988

Tại Hội nghị đại biểu toàn quốc lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Liên Xô (28-6 đến 1-7-1988), Gorbachev đã báo cáo về “Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XXVII Đảng Cộng sản Liên Xô và nhiệm vụ đi sâu cải cách”, trong đó đề ra phương án đổi mới với mục tiêu xây dựng “chủ nghĩa xã hội dân chủ nhân đạo”.

Đây thực chất là sự phủ nhận hoàn toàn chủ nghĩa Mác-Lênin, áp dụng hệ thống chính trị tư bản chủ nghĩa, thực hiện đa đảng thông qua cái gọi là “phân chia lại quan hệ quyền lực giữa Đảng và Liên Xô”, giải thể 23 Ủy ban trực thuộc Trung ương Đảng. Đảng, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Liên Xô với tư cách là Đảng cầm quyền. Hội nghị này là một bước ngoặt cơ bản làm thay đổi thể chế chính trị của Liên Xô.

Trong báo cáo tại Đại hội lần thứ XXVIII Đảng Cộng sản Liên Xô (7/1990), Gorbachev đã công khai bác bỏ nguyên tắc tập trung dân chủ. Điều lệ Đảng được Đại hội thông qua chính thức xóa bỏ nguyên tắc quan trọng nhất về tổ chức và hoạt động của Đảng. Ngày 24 tháng 8 năm 1991, Gorbachev tự ý tuyên bố giải tán Ban Chấp hành Trung ương Đảng và từ chức Tổng Bí thư.

Ngày 29 tháng 8 năm 1991, với tư cách là Tổng thống Liên Xô, Gorbachev ra lệnh giải tán các cơ quan chính trị và từ ngày 1 tháng 9 năm 1991, chấm dứt hoạt động của Đảng trong quân đội, khiến quân đội bị "phi chính trị hóa". Ngày 25 tháng 12 năm 1991, Gorbachev tuyên bố từ chức Tổng thống và bàn giao toàn bộ kho vũ khí hạt nhân cho B.Elsin, đánh dấu sự sụp đổ và tan rã của Liên Xô.

Sự thoái hóa của Đảng Cộng sản Liên Xô là do đảng viên, trước hết là những người giữ cương vị lãnh đạo chủ chốt cấp cao, chưa đủ trưởng thành về chính trị, chưa thực sự giác ngộ. về giai cấp, về lý tưởng cộng sản.

Sự suy thoái về đạo đức, lối sống của một số cán bộ lãnh đạo cấp cao giữ vai trò chủ đạo với những biểu hiện nổi bật: Sống ích kỷ, đặt lợi ích của bản thân, gia đình và người thân lên trên lợi ích của Đảng. , của nhân dân; cục bộ địa phương, kéo bè kéo cánh những người thân cận, kể cả những người yếu kém về năng lực, kém đạo đức, lối sống vào các vị trí lãnh đạo để bao vây, che chắn, bảo vệ cho mình; tham ô, sống xa hoa, nói một đằng làm một nẻo, đặc biệt vẫn còn tình trạng tha hóa, sa đọa về đạo đức, lối sống...

Việc nghiên cứu nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của Liên Xô có ý nghĩa to lớn đối với các Đảng Cộng sản trên thế giới, nhất là đối với Đảng Cộng sản cầm quyền như Đảng ta.

Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh chúng ta đang quyết liệt đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. bộ.

Qua đó, chúng ta thấy rõ hơn nguy cơ của sự suy thoái trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và vai trò, ý nghĩa quan trọng của cuộc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”. "tự chuyển hóa" trong nội bộ nước ta hiện nay. Đảng ta xác định ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái này vừa là nhiệm vụ cơ bản lâu dài, vừa có ý nghĩa cấp bách trước mắt.

Xem thêm: chất nào làm mất màu dung dịch brom

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng nhận định: “Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa được đẩy lùi, một số bộ phận còn diễn biến phức tạp hơn”.

Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã quyết định ban hành Nghị quyết "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, trong đó Đã xác định rõ những biểu hiện của sự suy thoái đó. những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ); nguy hiểm nhất là sự phai nhạt lý tưởng cách mạng, không vững vàng trên con đường xã hội chủ nghĩa, mơ hồ, dao động, thiếu niềm tin; nói trái, làm trái quan điểm, chính sách đường lối của Đảng...

Nghị quyết chỉ rõ: “Từ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, tiềm ẩn nguy cơ khó lường, có thể dẫn đến giúp đỡ, cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc”.

Đại tá, PGS, TS Đinh Ngọc Hoa, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân