nam was so rude to them last night. now he feels regretful

Câu hỏi:

30/03/2020 108,199

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Bạn đang xem: nam was so rude to them last night. now he feels regretful

Nam was so sánh rude vĩ đại them last night. Now he feels regretful.

A. Nam regrets vĩ đại have been so sánh rudeto them last night. 

B. Nam regrets having so sánh rude vĩ đại them last night. 

C. Nam wishes he hadn’t been so sánh rude vĩ đại them last night.

Đáp án chủ yếu xác

D. Nam wishes he weren’t so sánh rude vĩ đại them last night.

Tạm dịch: Nam đối xử cực kỳ thông tục với bọn họ tối trong ngày hôm qua. Bây giờ cậu ấy cảm nhận thấy ăn năn hận.

+ Có cấu tạo regret + vĩ đại V (hối tiếc vì thế tiếp tục nên thực hiện gì) => Đáp án A sai

+ Có cấu tạo regret + Ving (hối hận về sự việc đã từng nhập vượt lên trên khứ) tuy nhiên động kể từ “having” là sai . “being” mới nhất đích thị đầu bài=> Đáp án B sai

+ Đáp án D sai vì” weren’t” (quá khứ đơn). Sự việc này vẫn xẩy ra nhập vượt lên trên khứ nên câu ước ko thể người sử dụng thì vượt lên trên khứ đơn nhưng mà nên người sử dụng thì vượt lên trên khứ hoàn thiện.

ð Đáp án C

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet vĩ đại indicate the underlined word or phrase in each sentence that needs correcting.

Make sure that you have the words spell correctly, otherwise your khuông won’t be accepted.

A. Make sure

B. spell

C. otherwise

D. won’t be accepted

Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet vĩ đại indicate the best answer vĩ đại each of the following questions.

It is estimated that about 640 women remain illiterate in the world, mostly in _______ developing countries.

A. the

B. no article

C. a

D. an

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the word or phrase that is OPPOSITE in meaning vĩ đại the underlined part in each of the following questions.

Xem thêm: cao đẳng ngoại ngữ và công nghệ việt nam

I must have a watch since punctuality  is imperative in my new job.

A. being courteous

B. being cheerful

C. being efficient

D. being late

Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet vĩ đại indicate the sentence that is closest in meaning vĩ đại each of the following question.

It would have been better if he had told us his new address.

A. He might have told us his new address.

B. He should have told us his new address. 

C. He shouldn’t have told us his new address. 

D. It doesn’t matter that he didn’t tell us his new address.

Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet vĩ đại indicate the best answer vĩ đại each of the following questions.

It’s a secret. Try not vĩ đại let the cát out of the _________.

A. hat

B. bag

C. shirt

D. cage

Câu 6:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet vĩ đại indicate the underlined word or phrase in each sentence that needs correcting.

Our neighbor is quite safe because there have not been many crimes recently.

A. neighbor

B. safe

C. many

Xem thêm: văn bản ai đã đặt tên cho dòng sông

D. recently

TÀI LIỆU VIP VIETJACK