mary is talking to her professor in his office

Câu hỏi:

06/04/2020 22,324

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to lớn indicate the most suitable response to lớn complete each of following exchanges.

Bạn đang xem: mary is talking to her professor in his office

Mary is talking to lớn her professor in his office.

 - Mary:” Can you tell má how to lớn find material for my science report, professor?”

 - Professor:” ___________

A. I lượt thích it that you understand.

C. You can borrow books from the library.

Đáp án chủ yếu xác

D. You mean the podcasts from other students?

Đáp án C

Mary đang được thủ thỉ với GS ở văn chống.

Mary: “ Thưa GS, người hoàn toàn có thể mang đến em biết thăm dò tư liệu mang đến bải report khoa học tập thế nào ko ạ?”

Giáo sư: “ “

A. Thầy vui sướng vì như thế em vẫn hiểu.

B. Cô rất là nhé Mary.

C. Em hoàn toàn có thể mượn sách kể từ tủ sách.

D. Ý em là những bạn dạng audio kể từ những học viên khác?

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to lớn indicate the most suitable response to lớn complete each of following exchanges.

Two friends Diana and Anne are talking about their upcoming exams.

- Diana:” Our midterm exams will start next Tuesday, are you ready?”

 - Anne:” ___________

A. I’m half ready.

B. God save you.

C. Thank you so sánh much.

D. Don’t mention it!

Câu 2:

Mark the letter A, B, c, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions
Children should be taught that they have to___________everything after they use it.

A. put away

B. pick off

C. collect up

Xem thêm: trường đại học công nghệ đông á

D. catch on

Câu 3:

Mark the letter A, B, c, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions
Many young people nowadays are prepared to___________getting married to lớn pursue their professional careers.

A. satisfy

B. sacrifice

C. prefer

D. confide

Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to lớn indicate the word (s) OPPOSITE in meaning to lớn the underlined word (s) in each of the following questions.
Language teaching in the United State is base on the idea that the goal of language acquisition is communicative complete.

A. not good at socializing

B. unable to lớn understand

C. excellent in orating in front of others

D. incapable of working with words

Câu 5:

Mask the letter A,B,C or D on your answer sheet to lớn indicate the underlined part that needs correction on each of the followwing questions
Cutural diversity is important because most countries, workplaces, and schools increasingly consist of various culture, racial and ethnic group.

A. countries

B. increasingly consist

C. various culture

D. ethnic group

Câu 6:

Mark the letter A, B, c, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions
My boss's plane___________at 10:15 tomorrow morning, but I cannot pick him up.

A. arrives

B. is arriving

C. will be arriving

Xem thêm: thánh gióng tượng đài vĩnh cửu của lòng yêu nước

D. arrived

TÀI LIỆU VIP VIETJACK