it's possible that joanna didn't receive my message

Câu hỏi:

21/04/2020 62,891

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the sentence that is closest in meaning lớn each of the following questions.  

Bạn đang xem: it's possible that joanna didn't receive my message

It’s possible that Joanna didn’t receive my message.

A. Joanna shouldn’t have received my message.

B. Joanna needn’t have received my message.

C. Joanna mightn’t have received my message.

Đáp án chủ yếu xác

D. Joanna can’t have received my message.

Trả lời:

verified

Giải vì chưng Vietjack

Kiến thức: Động kể từ khuyết thiếu thốn

Giải thích:

  A. shouldn’t have P2: tránh việc làm những gì vô vượt lên trước khứ

  B. needn’t have P2: ko cần phải làm những gì vô vượt lên trước khứ

  C. mightn’t have P2: rất có thể dường như không

  D. can’t have P2: ko thể làm những gì (chắc chắn 99%)

Tạm dịch: Có thể là John dường như không sẽ có được lời nhắn của tôi.

= Joanna rất có thể dường như không sẽ có được lời nhắn của tôi.

Chọn C

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

If you _____ lớn my advice in the first place, you wouldn’t be in this mess right now.

A. will listen

B. listened

C. had listened

D. listen

Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

He is very intelligent. He can solve all the problems in no time.

A. So intelligent is he that he can solve all the problems in no time.

B. An intelligent student is he that he can solve all the problems in no time.

Xem thêm: Giày Converse - Vô cùng phong cách và dễ kết hợp trang phục

C. He is very intelligent that he can solve all the problems in no time.

D. Such intelligent a student is he that he can solve all the problems in no time.

Câu 3:

The world’s biodiversity is declining at an unprecedented rate, which makes wildlife _____.

A. perfect

B. remained

C. prosperous

D. vulnerable

Câu 4:

The school drama club is _______ a play for the school’s anniversary, which is due lớn take place next month.

A. bringing down

B. making off

C. turning up

D. putting on

Câu 5:

______ busy she is; she manages lớn pick her children up after school every day.

A. Despite

B. Because

C. Although

D. However

Câu 6:

You can’t believe a word that woman says – she is ____ liar.

A. dedicated

B. committed

C. compulsive

D. devoted

Xem thêm: sách toán 7 kết nối tri thức

TÀI LIỆU VIP VIETJACK