it is believed that the man escaped in a stolen car

Câu hỏi:

28/03/2020 41,776

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the one that best completes each sentence.
It is believed that the man escaped in a stolen siêu xe.

Bạn đang xem: it is believed that the man escaped in a stolen car

A.  The man was believed đồ sộ be escaped in a stolen siêu xe.

B.  The man is believed đồ sộ be escaped in a stolen siêu xe.

C.  They believed that the man stole the siêu xe.

D.  The man is believed đồ sộ have escaped in a stolen siêu xe.

Đáp án chủ yếu xác

 Đáp án là D. Cấu trúc dữ thế chủ động, thụ động câu nhị mệnh đề:

People/ Someone + V1(ý kiến) + that + S2 + V(2) + ...

=> It + be+ V-ed(ý kiến) + S2 + V(2) + ... hoặc S2 + be+ V-ed(ý kiến) + đồ sộ + V2 +......

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.
________to the buổi tiệc nhỏ, they could hardly refuse đồ sộ go.

A. Being invited

B. Having been invited

C. To have invited

D. Have invited

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.
The bomb________with a loud bang which could be heard all over the town.

A. went up

B. went down

C. went off

D. went on

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.
He had a portrait________as a birthday present for his daughter.

Xem thêm: cao đẳng ngoại ngữ và công nghệ việt nam

A. paint

B. painting

C. painted

D. đồ sộ be painted

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ choose the sentence which is closest in meaning đồ sộ the given one.
‘Don’t touch that flower”, the old lady said đồ sộ the boy.

A.  The old lady warned the boy not đồ sộ touch that flower.

B.  The old lady warned the boy đồ sộ touch that flower.

C.  The old lady insisted the boy on đồ sộ touch that flower.

D.  The old lady wanted the boy đồ sộ touch that flower.

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ choose the sentence which is closest in meaning đồ sộ the given one.
When we arrived at the airport,________.

A. the plane takes off

B. the plane will take off

C. the plane has already taken off

D. the plane had already taken off

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.
Jane. “Do you think it's going đồ sộ rain”. Mary. “________”.

A. I don't hope so

B. I don't hope either

C. I hope not

Xem thêm: i haven't enjoyed myself so much for years

D. I hope not so

TÀI LIỆU VIP VIETJACK