i had only just put the phone down when the boss rang back

Câu hỏi:

19/03/2020 62,336

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the sentence that is closest in meaning to lớn each of the following questions.

Bạn đang xem: i had only just put the phone down when the boss rang back

I had only just put the phone down when the quấn rang back.

A. I put the phone down when the quấn rang back. 

B. Hardly had I put the phone down when the quấn rang back.

Đáp án chủ yếu xác

C. No sooner had I put the phone down when the quấn rang back. 

D. Scarcely had I put the phone down phàn nàn the quấn rang back.

Chọn B.

Đáp án B.
Câu gốc: Cô ấy chỉ vừa phải mới mẻ gác máy Lúc ông căn nhà gọi lại.
= B. Cô ấy vừa phải gác máy thì ông căn nhà cô ấy lại gọi lại.
Cấu trúc: Đảo ngữ:
No sooner + had + S1 + PII + phàn nàn + S2 + Ved/2 tức thị "Vừa mới mẻ... thì vẫn."
Hardly + had + S1 + PII + when + S2 + Ved/2 tức thị "Vừa mới mẻ... thì vẫn."
Các lựa lựa chọn không giống ko thích hợp vì:
A phân tách sai thì. Tại vế trước đang rất được sử dụng thì quá khứ đơn nên ko thích hợp về thì đối với câu gốc.
C phân tách sai when. no sooner....than... (không nên when)
D sai phàn nàn. scarcely....when... (không nên than)

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the word(s) CLOSEST in meaning to lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

The medical community continues to lớn make progress in the fight against cancer. 

A. speed

B. expect more

C. bởi better

D. treat better

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

_______ ten minutes earlier, you would have got a better seat.

A. Had you arrived

B. If you arrived

C. Were you arrived

D. If you hadn’t arrived

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Stop _____ about the bush, John! Just tell bu exactly what the problem is.

Xem thêm: một con lắc đơn có chiều dài 1m

A. rushing

B. hiding

C. beating

D. moving

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

I lắc down on ______ ground and looked up at ______ sky.

A. a - a

B. a - the

C. the – a

D. the – the

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

The consequences of the typhoon were disastrous due to lớn the lack of precautionary measures.

A. severe 

B. beneficial

C. physical

D. damaging

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

The youths nowadays have many things to lớn bởi in their ______ time.

A. leisure 

B. entertainment

C. fun

Xem thêm: tiếng anh lớp 5 unit 13 lesson 3

D. amusement

TÀI LIỆU VIP VIETJACK