hidrat hóa 2 anken chỉ tạo thành 2 ancol

Ôn Tập Học Kỳ 2(Toán 10 – 2K7) – Buổi 2 – Hình Oxy, Tổ Hợp \u0026 Nhị Thức || Thầy Nguyễn Phan Tiến
Ôn Tập Học Kỳ 2(Toán 10 – 2K7) – Buổi 2 – Hình Oxy, Tổ Hợp \u0026 Nhị Thức || Thầy Nguyễn Phan Tiến

Hiđrat hóa 2 anken chỉ tạo thành 3 ancol. Hai anken đó là:

Bạn đang xem: hidrat hóa 2 anken chỉ tạo thành 2 ancol

A. eten và but-2-en

B. propen và but-1-en

C. propen và but-2-en

D. 2-metylpropen và but-1-en

Hiđrat hóa 2 anken chỉ tạo thành 3 ancol. Hai anken đó là:

A. eten và but-2-en

B. propen và but-1-en

C. propen và but-2-en

D. 2-metylpropen và but-1-en

Cho các anken sau: etilen (1), propen (2), but-2-en(3), 2-metylpropen (4), 2,3-đimetylbut-2-en (5). Các anken khi cộng nước cho 1 sản phẩm duy nhất là:

A. (1), (2), (3).

B. (1), (3), (5).

C. (1), (3), (4).

D. (1), (4), (5).

Chọn đáp án B

Quy tắc cộng Maccopnhicop: Xem lại sách giáo khoa. Ở đây ta chỉ nhắc lại cách áp dụng của nó, theo nhiều bạn thường áp dụng: “Giàu càng giàu”, tức là nguyên tử H trong HX sẽ ưu tiên cộng vào nguyên tử C mang nhiều H hơn.

Cụ thể trong bài trên, HX là H – OH. Ta có các phản ứng:

Cho các anken sau: etilen (1), propen (2), but-2-en (3), 2-metylpropen (4), 2,3-đimetylbut-2-en (5). Các anken khi cộng nước ( , to) cho 1 sản phẩm duy nhất là

A. (1), (2), (3).

B. (1), (3), (5).

C. (1), (3), (4).

D. (1), (4), (5).

Cho các anken sau: etilen (1), propen (2), but-2-en (3), 2-metylpropen (4), 2,3-đimetylbut-2-en (5). Các anken khi cộng nước ( H + , to) cho 1 sản phẩm duy nhất là:

A. (1), (2), (3).

B. (1), (3), (5).

C. (1), (3), (4).

D. (1), (4), (5).

Cho các anken sau: etilen (1), propen (2), but-2-en (3), 2-metylpropen (4), 2,3-đimetylbut-2-en (5). Các anken khi cộng nước (H+, to) cho 1 sản phẩm duy nhất là:

A. (1), (2), (3).

B. (1), (3), (5).

C. (1), (3), (4).

D. (1), (4), (5).

Hiđrat hóa anken X (chất khí ở điều kiện thường) thu được ancol Y. Cho a mol Y phảnứng với Na dư, thu được 0,5a mol H2. Z là đồng phân cùng nhóm chức của Y và liên hệ với Y theosơ đồ: Z → T → Y (mỗi mũi tên là một phản ứng). Tên thay thế của X, Z lần lượt là

A. but-1-en, butan-1-ol. B. but-2-en, butan-1-ol.C. but-2-en, butan-2-ol. D. but-1-en, butan-2-ol.

Tên thay thế của X, Z lần lượt là:

B. but-2-en, butan-1-ol.

B.but-2-en,butan-1-ol

1. Trong 4 chất sau, chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất là ?

A. eten.

B. propen.

C. but-1-en.

Xem thêm: văn bản ai đã đặt tên cho dòng sông

D. pent-1-en.

2. Chất nào dưới đây không tác đụng với dung dịch A g N O 3 trong amoniac?

A. but-1-in

B. but-2-in

C. propin

D. etin

3. Chất nào sau đây không tác dụng với B r 2 (tan trong C C l 4 ) là?

A. but-1-in.

B. but-1-en.

C. xiclobutan.

D. xiclopropan.

Cho các chất sau: etilen (1), propen (2), but-2-en (3), 2-metylpropen (4), 2,3-đimetylbut-2-en (5). Các chất khi cộng nước(H+, t0) cho ra 1 sản phẩn duy nhất là

A.(1), (2), (3).

B.(1), (3), (5).

C.(1), (3), (4).

D.(1), (4), (5).

CH2=CH2 (etilen), CH2=CH-CH3 (propen), CH3-CH=CH-CH3 (but-2-en), CH2=C(CH3)-CH3 (2-metylpropen), CH3-C(CH3)=C(CH3)-CH3 (2,3-đimetylbut-2-en)

Chất đối xứng tác dụng với sẽ cho 1 sản phẩm duy nhất => Các chất thỏa mãn là CH2=CH2 (etilen), CH3-CH=CH-CH3 (but-2-en), CH3-C(CH3)=C(CH3)-CH3 (2,3-đimetylbut-2-en):

Đáp án B.

a, Cho dãy các chất sau: buta-1,3-đien, propen, but-2-en, pent-2-en. Số chất có đồng phân hình học:

A. 4. B. 1. C. 2. D. 3.

b, Số đồng phân ancol no, đơn chức, mạch hở có cùng công thức phân tử C4H10O là:

A. 6. B. 4. C. 8. D. 2.

B – B

a) B

b) B

\(n_Y = \dfrac{8,96-3,36}{22,4} = 0,25(mol)\)

Y : \(C_nH_{2n}\)

Suy ra:

\(0,25.14n = 14 \Rightarrow n = 4\)

CTCT :

\(CH_2=CH-CH_2-CH_3(But-1-en)\\ CH_2=C(CH_3)-CH_3(isobutilen)\\ CH_3-CH=CH-CH_3(But-2-en)\)

Vậy chọn đáp án C

Em xem lại đề nhé !!

Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp eten, propen, but-2-en cần dùng vừa đủ b lít oxi (ở đktc) thu được 2,4 mol CO2 và 2,4 mol nước. Giá trị của b là

A. 92,4 lít.

B. 94,2 lít.

C. 80,64 lít.

D. 24,9 lít

Áp dụng định luật bảo toàn nguyên tố O có 2nO2 = 2nCO2 + nH2O

Xem thêm: i haven't enjoyed myself so much for years

⇒ nO2 = (2,4.2 + 2,4 )/2 = 3,6 ⇒ b = 3,6.22,4 =80,64l

Đáp án C.

Bạn đang xem bài viết: Hiđrat hóa 2 anken chỉ tạo thành 3 ancol. Hai anken đó là: A. eten và but-2-en B. propen và but-1-en C. propen và but-2-en D. 2-metylpropen và but-1-en. Thông tin do c2captientlhp.edu.vn chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Rate this post