he last had his eyes tested ten months ago.

Câu hỏi:

14/03/2020 55,834

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to tướng indicate the sentence that is closest in meaning to tướng each of the following questions.

Bạn đang xem: he last had his eyes tested ten months ago.

He last has his eyes tested ten months ago

A. He had tested his eyes ten months before

B. He didn’t have any test on his eyes ten months before

C. He had not tested his eyes for ten months then

D. He hasn’t had his eyes tested for ten months

Đáp án chủ yếu xác

D

Anh sau cuối đã và đang được đánh giá đôi mắt chục mon trước.

A. Anh ấy đang được đánh giá đôi mắt chục mon trước. ( sai nghĩa)

B. Anh ấy đang được không tồn tại ngẫu nhiên đánh giá này về đôi mắt chục mon trước. (sai ngữ pháp)

C. Anh ấy dường như không đánh giá đôi mắt nhập chục mon rồi. (sai ngữ pháp)

D. Anh ấy từng demo đôi mắt nhập chục mon.    

=> Đáp án D

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to tướng indicate the sentence that is closest in meaning to tướng each of the following questions.

He survived the operation thanks to tướng the skillful surgeon

A. He survived because he was a skillful surgeon

B. He wouldn’t have survived the operation without the skillful surgeon

C. There was no skillful surgeon, sánh he died

D. Though the surgeon was skillful, he couldn’t survive the operation

Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to tướng indicate the correct answer to tướng each of the following questions.

The state school system is không tính phí for all students and _______ by the government.

A. Is paid for 

B. is paying for 

C. pays for 

D. is being pay for

Xem thêm: de thi văn lớp 8 giữa học kì 1 có đáp an

Câu 3:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to tướng indicate the correct answer to tướng each of the following questions.

Though built in 1946, computers were sold ______ for the first time in the 1950s

A. Commercial 

B. commercialise 

C. commercially 

D. commerce

Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to tướng indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to tướng the underlined word(s) in each of the following questions.

You should not wear casual clothes to tướng the interview. The first impression is very important.

A. New 

B. informal 

C. neat 

D. formal

Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to tướng indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to tướng the underlined word(s) in each of the following questions.

My younger brothers are obedient most of the time, but they are quite mischievous sometimes.

A. Naughty 

B. hard–working 

C. well–behaved 

D. disruptive

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Could you tell me how can I get to tướng the đô thị library, please?

A. Could

B. me 

C. how can I get

Xem thêm: học phí đại học giao thông vận tải

D. the city

TÀI LIỆU VIP VIETJACK