de thi tiếng anh lớp 3 học kì 2

Bạn đang được coi nội dung bài viết ✅ Bộ đề ganh đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh 3 năm 2022 – 2023 sách i-Learn Smart Start 2 Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 3 học tập kì 2 (Có đáp án) ✅ bên trên trang web Pgdphurieng.edu.vn có thể kéo xuống bên dưới nhằm hiểu từng phần hoặc nhấn thời gian nhanh vô phần mục lục nhằm truy vấn vấn đề bạn phải nhanh gọn lẹ nhất nhé.

Bộ đề ganh đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh 3 năm 2022 – 2023 sách i-Learn Smart Start bao gồm 2 đề ganh đua, có đáp án tất nhiên. Qua tê liệt, chung những em học viên lớp 3 tìm hiểu thêm, luyện giải đề, rồi đối chiếu thành phẩm thuận tiện rộng lớn.

Với 2 đề ganh đua cuối kì 2 môn Tiếng Anh 3, chung thầy cô thiết kế đề ganh đua học tập kì 2 cho tới học viên của tôi theo đòi lịch trình mới mẻ. Trong khi, rất có thể tìm hiểu thêm tăng đề ganh đua học tập học kì 2 môn Tiếng Anh 3 sách Cánh diều, Chân trời tạo ra, Kết nối trí thức. Mời thầy cô và những em nằm trong theo đòi dõi bài bác viết:

Bạn đang xem: de thi tiếng anh lớp 3 học kì 2

Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 3 học tập kì 2 i-Learn Smart Start – Đề 1

I. Read and match

Questions (Câu hỏi) Answers (Trả lời)
1. What’s this? a. May I have eggs?
2. What bởi you want to lớn eat? b. No, thank you
3. Can I eat a cookie? c. It’s Tom’s monster
4. Would you lượt thích some pizza? d. It’s on the chair
5. Where’s the helicopter? e. Yes, you can
6. Where’s are you going? f. Go straight
7. Where’s the zoo? g. She’s shopping at the market
8. How bởi I get to lớn the lake? h. I’m going to lớn the park
9. What’s Mom doing? i. It’s sunny
10. How’ s the weather? j. It’s on Water Street

II. Read and write

Mai’s house

There are five rooms in my house. There’s one kitchen and one big living room. There’s a small bathroom. There are three bedrooms. My bedroom is small. There are a lot of toys in my house. There are two toy cars in the living room. There’s a small ball in the kitchen. There are five teddy bears in my bedroom. There’s one yellow kite in my bedroom, too.

1. There are ……………. rooms in Mai’s house.

2. There are three …………………….

3. Mai’s bedroom is ………………

4. There are …………teddy bears in the bedroom.

III. Circle “True” or “False”

Sharing food

Lucy: “Tom, let’s eat! Here, have some pizza. And you don’t have a drink. Here, have some smoothie .”

Tom: “Oh, you don’t have a drink, Lucy. Here, have a soya milk. And you don’t have any food. Here, have some fish balls. It’s nice to lớn share.

Lucy says:

1. Have some fries. True False
2. Have some smoothie True False

Tom says:

3. Have a sandwich. True False
4. It’s nice to lớn share. True False

IV. Reorder the words.

1. and / thunder / There’s / lightning

……………………………………………………………..

2. the /Can / go / we / park?/ to

…………………………………………………………………

3. some /Would / chicken?/like / you

…………………………………………………………….

4. in/ Put /box. /soccer / the / ball / the

…………………………………………………………

5. can / What / eat? / I

…………………………………………………………………………

6. Where / going? / you / are

………………………………………………………………………

7. to/ I’m / bakery. / the / going

………………………………………………………………..

Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 3 học tập kì 2 i-Learn Smart Start – Đề 2

I. Choose the odd one out.

1. A. ball B. small C. kite
2. A. car B. boat C. monster
3. A. What B. Can C. Where
4. A. sunny B. skiing C. swimming
5. A. bakery B. supermarket C. go

II. Fill the blanks.

go; going; shopping; park; get;

1. Where are you _______?

2. How bởi I ____ to lớn the lake?

3. _____ straight.

4. She is _______ at the market.

5. I am going to lớn the _______

III. Choose the best answer

1. Anna and Peter are ______________.

A. cycling

B. skate

C. flies kites

2. ____________ are they playing football?

– In the park

A. How

B. What

C. Where

3. Her father is ____________ the living room.

A. at

B. in

C. on

4. ____________ notebooks are there in your bag?

A. Where

B. Do

C. How many

Xem thêm: tim and peter had a quarrel last week and now tom is giving tim advice

5. __________ Hana eating a banana?

A. Do

B. Are

C. Is

IV. Read and fill in the blanks

Hi, I’m Matt. I have many toys. I have five trucks, three dolls and seven planes. My friend Macy has some toys, too. She has two kites, six ships and one siêu xe. I lượt thích planes and Macy likes ships.

1. He has ______________ trucks.

2. He has three ______________ and seven ______________.

3. Macy has ______________ kites.

4. She has ______________ ships and ______________ siêu xe.

5. Matt likes ______________ and Macy likes ______________.

V. Put the words in order.

1. eat/ Can/ ice-cream/ I/ an/ ?

___________________________

2. can/ What/ see/ I/ ?

___________________________

3. here/ are/ Yes./ you/ .

___________________________

4. on/ It/ the/ is/ Wall street/ ./

___________________________

5. is/ weather/ How/ the/ ?

___________________________

ĐÁP ÁN

I. Choose the odd one out.

1 – B; 2 – C; 3 – B; 4 – A; 5 – C;

Giải quí chi tiết

1. B tức thị nhỏ, sót lại chỉ loại vật

2. C tức thị quái ác vật, sót lại chỉ phương tiện

3. B tức thị rất có thể, sót lại là kể từ nhằm chất vấn dạng Wh-question

4. C tức thị bơi lội, sót lại chỉ hiện tượng lạ thời tiết

5. C tức thị lên đường, sót lại chỉ địa điểm

II. Fill the blanks.

1. Where are you ___gong____?

2. How bởi I __get__ to lớn the lake?

3. __Go___ straight.

4. She is ____shopping___ at the market.

5. I am going to lớn the ___park____

III. Choose the best answer

1. A

2. C

3. B

4. C

5. C

IV. Read and fill in the blanks

1. He has _____five_________ trucks.

2. He has three _____dolls_________ and seven _______planes_______.

3. Macy has ______two________ kites.

4. She has _____six_________ ships and _______one_______ siêu xe.

5. Matt likes ______planes________ and Macy likes ______ships________.

V. Put the words in order.

1 – Can I eat an ice-cream?

2 – What can I see?

3 – Yes. Here you are.

4 – It is on the Wal street.

Xem thêm: sách giáo khoa tiếng anh lớp 6

5 – How is the weather?

Cảm ơn các bạn tiếp tục theo đòi dõi nội dung bài viết Bộ đề ganh đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh 3 năm 2022 – 2023 sách i-Learn Smart Start 2 Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 3 học tập kì 2 (Có đáp án) của Pgdphurieng.edu.vn nếu thấy nội dung bài viết này hữu ích hãy nhờ rằng nhằm lại phản hồi và reviews reviews trang web với người xem nhé. Chân trở thành cảm ơn.