đề thi giữa học kì 2 lớp 4

PHẦN 1. ĐỀ BÀI

1.1 Trắc nghiệm

Câu 1: Chọn câu trả lời đúng:

Giá trị biểu thức là:

Bạn đang xem: đề thi giữa học kì 2 lớp 4

A.

B.

C.

D.

Câu 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

a) của 12m là 8m

b) của 35l là 7l

c) của

d) của

Câu 3: Viết tiếp vào chỗ chấm:

a) Một hình chữ nhật có diện tích , chiều rộng . Chiều dài của hình chữ nhật đó là . . .

b) Một hình bình hành có diện tích , chiều cao . Độ dài đáy tương ứng của hình bình hành đó là . . .

Câu 4: Viết số thích hợp vào ô trống:

a)

b)

c)

d)

1.2. Tự luận

Câu 1: Tính bằng hai cách:

a)

b)

Câu 2: Tìm x:

a)

b)

Câu 3: Có một kho gạo. Lần đầu người ta lấy ra 300 tạ gạo, lần sau lấy ra bằng lần đầu thì trong kho còn lại 4000kg gạo. Hỏi lúc đầu có bao nhiêu tấn gạo ?

Câu 4: Tính nhanh:

a)

b)

Câu 5: Tính:

Xem thêm: đề kiểm tra giữa kì 1 văn 8

PHẦN 2. BÀI GIẢI

2.1 Trắc nghiệm.

Câu 1: Chọn B

Câu 2: a) Đ      b) S       c) Đ        d) Đ

Câu 3: a)               b)

Câu 4: a) 105        b) 8             c) 8           d) 4

2.2 Tự luận

Câu 1: Tính bằng hai cách:

a) Cách 1:

Cách 2:

b) Cách 1:

Cách 2:

Câu 2: Tìm x:

                   

Câu 3: Đổi đơn vị: 4000kg = 40 tạ

Số gạo lần sau người ta lấy ra là:

(tạ)

Số tấn gạo trong kho lúc đầu có là:

40 + 60 + 300 = 400 (tạ) = 40 (tấn)

Đáp số: 40 tấn gạo

Câu 4: Tính nhanh

a)

b)

Câu 5: Tính

Cách 1:

Cách 2:

Ta có:

Xem thêm: my sister .... for you since yesterday

……………………………………………….

Do đó:

Xem thêm Đề kiểm tra Toán lớp 5 giữa kì II – đề số 6