đề kiểm tra 1 tiết hóa 11 chương 2 violet

… ( 28 % Cu, 28 , 8% Mg, 43 ,2% Al). 21 . Đặt x và y lần lợt là sè mol cña Mg, MgCO31. Mg + 2HCl → MgCl 2 + H 2 ↑ x mol x mol MgCO3 + 2HCl → MgCl 2 + CO 2 ↑ + H 2 O y mol y mol CO 2 … – 2, 4 = 2 (g)MgO + 2HCl → MgCl 2 + H 2 O40 g 2 mol 2 g y mol40 2 2 .2 y 0,1 2 y 40= → = = (mol).Tæng sè mol HCl tham gia phản ứng :0 ,2 + y = 0 ,2 +0,1 = 0,3 (mol)Thể tích dd HCl 2M … họcC + O 2 ot CO 2 C + CO 2 ot→ 2CO3CO + Fe 2 O3 ot→3CO 2 + 2FeCaCO3 ot→ CaO + CO 2 CaO + SiO 2 ot→CaSiO3C + O 2 ot→ CO 2 2Mn + O 2 ot→ 2MnO…

Đang xem: Bài tập hóa 8 chương 2 violet

Bạn đang xem: đề kiểm tra 1 tiết hóa 11 chương 2 violet

*

*

*

*

*

… sau:a)1x161x1x1x1x 2 −=+−−−+b)02x7x2x1x4x 12 2=+++−+−−c)2x11x8 12 3++=+d)x10x2x5x5x5x50x2 25 x 22 2+−=−+−−+e)1xx23x5x23x2x4 2 −−+−=−+f)2x71x12xx3 2 +−=−−−+g)4x3x2x1x8x6x 2 2−+=−−−−+−h)1x1x131xxx 2 223 +−−=+−−i)x1x2x 2 2x2x 2 =−−−+j)0x23x6x5x5 2 =−++−+−k)x26x3x2xx22x2x 2 −=−−−+l)1xxx21xx31x1 23 2 ++=−−−m) … 92 8x946x964x 98 2x+++=+++h) 20 04x 20 03×11 20 02 x2−−=−−i) 27 1973x10x 29 1971x10x1973 27 x10x1971 29 x10x 22 22 −−+−−=−−+−−j) 191 980 x 21 1978x 23 1976x 25 1974x 27 1972x 29 1970×1 980 19×19 78 21 x1976 23 x1974 25 x19 72 27×1970 29 x−+−+−+−+−+−=−+−+−+−+−+−(Đề … 0k) (2x + 7) 2 = 9(x + 2) 2 l) 4(2x + 7) 2 = 9(x + 3) 2 m) (x 2 – 16) 2 – (x – 4) 2 = 0 n) (5x 2 – 2x + 10) 2 = (3x 2 + 10x – 8) 2 o)( ) ( )05x 25 13×91 22 =+−−p) 22 3 2 5x315x3+=−q) 22 1 2 x313x2−=+r) 22 x11xx11x−−=++4….
15 13,868 500

Bài tập Hình 8 Chương 3 (Dạy thêm)

Danh mục: Toán học

… Quốc Nghóa – : 0 983 . 734 349 Trang 26 Bài tập Toán 8Tập 3 Phần II: Hình học Bài 68. Hai tam giác mà các cạnh có độ dài như sau có đồng dạng không ?a. 4cm, 5cm, 6cm vaø 8cm, 10cm, 12cm.b. … 125 . Tứ giác ABCD coù AB = 4cm, BC = 20 cm, CD = 25 cm, DA = 8cm, đường chéo BD = 10cm.Gv: Trần Quốc Nghóa – : 0 983 . 734 349 Trang 27 Bài tập Toán 8Tập 3 Phần II: Hình họca. Tính AD, DC.b. … DF vàBC. Chứng minh: ABACMFDM=.Gv: Trần Quốc Nghóa – : 0 983 . 734 349 Trang 20 Bài tập Toán 8Tập 3 Phần II: Hình học Bài 1 12. Cho hình bình hành ABCD có BÂ tù. Từ C kẻ các đường…
16 5,269 263

200 bai tap Hoa 8

Danh mục: Hóa học

… hữu cơ đợc không?A + O 2 → CO 2 + H 2 OB + O 2 → CO 2 C + O 2 → SO 2 D + O 2 → CO 2 + H 2 O + Cl 2 E + O 2 → CO 2 + Na 2 CO3F + O 2 → CO 2 + H 2 O + CaO Bài 150:Những công thức … Tính a? Bài 99:1. Cho 500g dung dịch Na 2 SO4 x% vào 400ml dung dịch BaCl 2 0,2M thấy tạothành 10, 485 g kết tủa. Tính x? 2. dung dịch A chứa 24 ,4 g hỗn hợp 2 muối Na 2 CO3 và K 2 CO3. … dịch HCl Bài 19: Cân bằng các phơng trình phản ứng:1. KMnO4 K 2 MnO4 + MnO 2 + O 2 2. KClO3 → KCl + O 2 3. Fe(OH) 2 + O 2 + H 2 O → Fe(OH)34. Fe3O4 + Al → Fe + Al 2 O35. Zn…
27 1,119 9

BAI SOAN HOA 8 CHUONG III

Danh mục: Hóa học

… 0, 125 (mol) 2 COn= = 0,75 (mol)⇒ 2 HV= 0,5 . 22 ,4= 11 ,2 (lit) 2 OV= 0 ,25 . 22 ,4= 5,6 (lit) 2 NV= 0, 125 . 22 ,4= 2 ,8 (lit) 2 COV= 0,75 . 22 ,4= 16 ,8 (lit)Kết luận 2 COV> 2 HV> … :VKhí = n . 22 ,4- Vẽ hình so sánh.V = n . 24 (lit)n = (mol) 2 HV= 1 ,25 . 22 ,4= 28 (lit) 2 NV= 3 . 22 ,4= 67 ,2 (lit)c) 2 COn= =0,01 (mol) 2 Hn= =0, 02 (mol) 2 Nn= =0, 02 (mol)n hỗn … hợp = 2 COn+ 2 Hn+ 2 Nn= 0,01 + 0, 02 + 0, 02 = 0,05 (mol)Vhỗn hợp = n hỗn hợp . 22 .4= 0,05 . 22 ,4= 1, 12 (lit) Bài tập 6/trang 67 2 Hn= = 0,5 (mol) 2 On= = 0 ,25 (mol) 2 Nn…
25 783 2

Bài tập HH 12(Chương 2)-mói

Danh mục: Toán học

… cho0.=MBAM là mặt cầu đường kính AB. Bài 8: Cho tứ diện đều ABCD cạnh a. Tìm tập hợp các điểm M trong không gian sao cho : MA 2 + MB 2 + MC 2 + MD 2 = 2 a 2 . Bài 9: Xác định thiết diện tạo bởi … = a, AB = b, AC = c. mặt cầu đi qua 4 đỉnh A, B, C, S có bán kính bằng: a) 2 cba++b) 2 222 cba++c) 22 2 2 cba++d) Một đáp án khác.Câu 5: Khẳng định nào sau, khẳng định nào sai. Các … này. Bài 22 : Tính bán kính mặt cầu nội tiếp trong hình chóp tam giác đều có cạnh đáy a và đường cao h. Bài 23 : Hai mặt cầu (O1; R1) và (O 2 ; R 2 ) có diện tích lần lượt là V1 và V 2 . Tính…
5 780 2

Xem thêm: Kho sỉ giày Sneaker đa dạng mẫu mã, giá chiết khấu cao

Bài tập trắc nghiệm chương 2

Danh mục: Vật lý

… trờng 9,8m/s 2 , chiều dài của conlắc làA. l = 24 ,8m. B. l = 24 ,8cm. C. l= 1,56m. D. l= 2, 45m.1. 68 Con lắc đơn dao động điều hoà tại nơi có gia tèc träng trêng 9 ,81 m/s 2 , víi chu kú T = 2s. Chiều … = 6 ,28 cm/s. B. v = 12, 57cm/s. C. v = 31,41cm/s. D. v = 62 ,83 cm/s. 1.109 Con lắc lò xo ngang dao động điều hoà, lực đàn hồi cực đại tác dụng vào vật là 2N, gia tốc cực đạicủa vật là 2m/s 2 . … .cm)t10cos(32x=B..cm)t5cos(32x=C. .cm)t10cos(32x=D. .cm)t5cos(32x=1.107 Vật dao động điều hoà theo phơng trình: x = 2cos(4t – /3)cm. QuÃng đờng vật đi đợc trong 0 ,25 sđầu tiên làA. 4cm. B. 2cm….

Xem thêm: Top 5 Đề Kiểm Tra Chương 1 Hình Học 8 Tự Luận, Bộ Đề Kiểm Tra 1 Tiết Chương I Hình Học Lớp 8

8 1,247 13

bài tập hóa 8

Danh mục: Hóa học

… nhiệt độ và tăng áp suất.Câu 7: Ở 25 oC dung dịch AgNO3 bão hòa có độ tan là 22 2g, nồng độ % của dung dịch AgNO3 là:A. 80 ,2% B. 68, 9% C. 22 ,22 % D. 111%Câu 8: Để có dung dịch NaOH nồng độ 15% … 100ml.D. Hòa tan 8g CuSO4 vào 92g nước.Câu 10: Cho các công thức hóa học sau: KOH, HCl, CaCl 2 , Al 2 O3, Mg(OH) 2 , H 2 SO4, Ca3(PO4) 2 , SO3, Ba
(OH) 2 , HNO3, NO 2 , NaOH.a) Dãy … 1oC; 0 atm C. 0oC; 1 atmD. 20 oC; 1 atmCâu 12: Ở đkc, một mol của bất kì chất khí nào cũng chiếm một thể tích là:A. 24 , 2 lít B. 24 ,2 ml C. 22 ,4 lít D. 22 ,4 mlCâu13: khối lượng mol là:A….
6 868 20

BÀI TẬP HÓA 9 CHƯƠNG 5

Danh mục: Hóa học

… CH 2 )(nCH3vàCH 2 CH )(nCl 22 . a) H 2 NCH 2 COOH + NaOH H 2 NCH 2 COONa + H 2 Ob) H 2 NCH 2 COOH + C 2 H5OH HClơ H 2 NCH 2 COOC 2 H5 + H 2 O 23 . Phân biệt :a) Tơ tổng hợp và tơ tằm : Đốt 2 loại … :CH 2 =CH 2 + Br 2 → CH 2 Br – CH 2 Br 8. CH 2 =CH 2 + H 2 O axit→ C 2 H5OHC 2 H5OH + O 2 men giÊm→ CH3COOH + H 2 O9. C 2 H5OH + CH3COOH 2 4H SOơ CH3COOC 2 H5 … CH3COOC 2 H5 + H 2 O2C 2 H5OH + 2K → 2C 2 H5OK + H 2 C 2 H5OH + 3O 2 ot→ 2CO 2 + 3H 2 O10. Đốt lần lợt từng chất trong không khí. Chất không cháy là H 2 O, 2 chất kia cháy :C 2 H5OH…
26 5,275 80

BÀI TẬP HÓA 9 CHƯƠNG 4

Danh mục: Hóa học

… thếCH4+Cl 2 asCH3Cl+ HClC6H6 + Br 2 Fe C6H5Br+ HBrPhản ứng cộngC 2 H4 + Br 2 C 2 H4Br 2 C 2 H 2 + 2Br 2 C 2 H 2 Br4(Phản ứng 2 giai đoạn)C6H6 + 3Cl 2 as→C6H6Cl6 … H. 2. Tổng kết về hiđrocacbonAn kan An ken An kin Aren1.Công thức tổng quátCnH2n +2 ( n 1 , nguyên)CnH2n (n 2 , nguyên)CnH2n -2 (n 2, nguyên)CnH2n-6 ( n 6 , nguyên) 2. Đặc … tử C 2 H6O có 2 công thức cấu tạo øng víi 2 chÊt : CH3 – CH 2 – OH CH3 O CH3(Rợu etylic) (Đimetyl ete)V. Phân loại các chất hữu cơCH 2 CH3CH 2 CH3 ; CHCH3CH3 ;CH3H 2 CCH 2 CH 2 (mạch…
4 3,192 77

BÀI TẬP HÓA 9 CHƯƠNG 3

Danh mục: Hóa học

Xem thêm: số hạng không chứa x trong khai triển

… CO 2 →2CO 2. 2CO + O 2 →2CO 2 3. CO 2 + Ca(OH) 2 → Ca(HCO3) 2 4. CO 2 + Ca(OH) 2 → CaCO3 + H 2 O100 2 mol 1 mol0 ,25 mol 0 ,25 2 2 4H SOm = n.M = 0 ,25 98 12, 25 2 ì … (1) 2.

Xem thêm: Đề Thi Thử Môn Hóa 2017 Có Đáp Án Violet, Đề Thi Thử Thpt Qg Môn Hóa Học 2017 Có Đa (Soạn

2Na + 2H 2 O → 2NaOH + H 2 ↑ (2) 3. Na 2 O + H 2 SO4 → Na 2 SO4 + H 2 O (3)4. Na 2 SO4 + Ba(NO3) 2 → BaSO4 ↓+ 2NaNO3(4)5. Na 2 O + H 2 O → 2NaOH (5)6. Na 2 SO4 … I 2 C. I 2 , Br 2 , Cl 2 , F 2 B. S, Cl 2 , F 2 , O 2 D. F 2 , Cl 2 , S, N 2 4. DÃy các đơn chất có tính chất hóa học tơng tự clo là : 88 3. Thành phần của dung dịch thu đợc sau thí nghiệm 2…