đại học hà nội, điểm chuẩn năm 2022

Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học tập TP Hà Nội 2 năm qua quýt xê dịch kể từ 25,45 - 37,55 điểm. Ngôn ngữ Nước Hàn là ngành lấy điểm tối đa.