CƠ CẤU TỔ CHỨC

I. LÃNH ĐẠO SỞ:

1. Ông: Đỗ Hồng Thanh (Giám đốc)

ĐT: (0273) 821.091 – 0936182459

E.mail: thanhdh66@gmail.com

2. Ông: Ngô Tuấn Dũng (Phó Giám đốc)

ĐT: (0273) 821186 – 0912 477.336

E.mail: tuandungtq@yahoo.com.vn

3. Ông: Phan Đình Chương (Phó Giám đốc)

ĐT: (0273) 818.978 – 0914 315340

E.mail: chuongskh@yahoo.com.vn

4. Ông: Nguyễn Chương (Phó Giám đốc)

ĐT: (0273) 820184 – 0982340490

E.mail: chuongscttq@gmail.com

II. CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

1. Văn phòng:

Chánh Văn phòng: Lê Thị Minh

ĐT: (0273) 922239 – 0917317569

E.mail: minhlh199@gmail.com

2. Phòng Kế hoạch và Quản lý khoa học:

Trưởng phòng: Nguyễn Lệ Hường

ĐT: (0273) 823.611 – 0989758378

E.mail: huongnguyenle@yahoo.com

3. Phòng Quản lý Sở hữu trí tuệ – An toàn bức xạ và Thông tin khoa học công nghệ

Trưởng phòng: Bùi Minh Hải

ĐT: (0273) 823.156 – 0915023240

E.mail: haitq2014@gmail.com

4. Phòng Quản lý Công nghệ

Trưởng phòng: Lê Thúy Phượng

ĐT: (0273) 815868 – 0125756571

E.mail: lethuyphuong1970@yahoo.com.vn

5. Thanh tra Sở

Chánh Thanh tra: Phan Trọng Thuận

ĐT: (0273) 821.093 – 0984546668

E.mail: thuan_ttkhcn@yahoo.com

III. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

1. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Phó Chi cục trưởng: Phạm Thị Lành

ĐT: (0273) 820.183 – 0915257531

E.mail: lanhkhtq@yahoo.com.vn

2. Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Tuyên Quang

Phó Giám đốc phụ trách: Đỗ Đình Huy

ĐT: 0912332258