cơ cấu sinh học của dân số gồm cơ cấu theo

Câu hỏi:

Cơ cấu sinh học của dân số gồm cơ cấu theo?

A. tuổi và theo giới

Bạn đang xem: cơ cấu sinh học của dân số gồm cơ cấu theo

B. lao động và giới

C. lao động và theo tuổi

D. gia tăng cơ học

Đáp án đúng A.

Cơ cấu sinh học của dân số gồm cơ cấu theo tuổi và theo giới, cơ cấu dân số theo giới biểu thị tương quan giữa giới nam so ới giới nữ hoặc so với tổng dân số, cơ cấu dân số theo tuổi là sự tập hợp những nhóm người sắp xếp theo những nhóm tuổi nhất định.

Giải thích lý do chọn đáp án A:

Cơ cấu dân số gồm cơ cấu xã hội và cơ cấu sinh học, trong đó:

1/ Cơ cấu xã hội gồm cơ cấu dân số theo lao động, cơ cấu dân số theo trình độ văn hóa. Ngoài ra còn có các loại cơ cấu dân số khác như: cơ cấu dân số theo dân tộc, tôn giác, mức sống…

– Cơ cấu dân số theo lao động cho biết nguồn lao động và dân số hoạt động theo khu vực kinh tế.

Xem thêm: dàn de 36 số khung 5 ngày

– Cơ cấu dân số theo trình độ văn hóa phản ánh trình độ dân trí và học vấn của dân cư đồng thời cũng là một tiêu chí đánh giá chất lượng cuộc sống của một quốc gia.

2/ Cơ cấu sinh học gồm: cơ cấu dân số theo giới, cơ cấu dân số theo tuổi.

– Cơ cấu dân số theo giới biểu thị tương quan giữa giới nam so ới giới nữ hoặc so với tổng dân số. Đơn vị tính bằng %.

– Cơ cấu dân số theo tuổi là sự tập hợp những nhóm người sắp xếp theo những nhóm tuổi nhất định. Trong dân số học, cơ cấu dân số theo độ tuổi có ý nghĩa quan trọng vì nó thể hiện tổng hợp tình hình sinh, tử, tuổi thọ, kha năng phát triển dân số và nguồn lao động của một quốc gia.

Trên thế giới người ta thường chia dân số thành 3 nhóm tuổi:

+ Nhóm tuổi dưới tuổi lao động: 0 – 14 tuổi.

Xem thêm: cho hình chóp s abcd có đáy abcd là hình vuông cạnh a

+ Nhóm tuổi lao động: 15 đến 59 tuổi (hoặc đến 64 tuổi)

+ Nhóm tuổi trên tuổi lao động: 60 tuổi (hoặc 65 tuổi) trở lên.

Người ta phân biệt những nước có dân số trẻ và dân số già dựa vào tỉ lệ % những người theo các nhóm tuổi trên.