cau hoi trac nghiem sinh hoc 7 co dap an

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 7: tại đây

Danh sách các nội dung

 • Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 1 (có đáp án): Thế giới động vật đa dạng, phong phú
 • Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 2 (có đáp án): Phân biệt động vật với thực vật. Đặc điểm chung của động vật
 • Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 4 (có đáp án): Trùng roi
 • Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 5 (có đáp án): Trùng biến hình và trùng giày
 • Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 6 (có đáp án): Trùng kiết lị và trùng sốt rét
 • Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 7 (có đáp án): Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của Động vật nguyên sinh
 • Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 8 (có đáp án): Thủy tức
 • Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 9 (có đáp án): Đa dạng của ngành Ruột khoang
 • Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 10 (có đáp án): Đặc điểm chung và vai trò của ngành Ruột khoang
 • Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 11 (có đáp án): Sán lá gan
 • Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 12 (có đáp án): Một số giun dẹp khác và đặc điểm chung của ngành Giun dẹp
 • Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 13 (có đáp án): Giun đũa
 • Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 14 (có đáp án): Một số giun tròn khác và đặc điểm chung của ngành Giun tròn
 • Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 15 (có đáp án): Giun đất
 • Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 17 (có đáp án): Một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành Giun đốt
 • Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 18 (có đáp án): Trai sống
 • Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 19 (có đáp án): Một số thân mềm khác
 • Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 21 (có đáp án): Đặc điểm chung và vai trò của ngành Thân mềm
 • Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 22 (có đáp án): Tôm sông
 • Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 24 (có đáp án): Đa dạng và vai trò của lớp Giáp xác
 • Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 25 (có đáp án): Nhện và sự đa dạng của lớp hình nhện
 • Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 26 (có đáp án): Châu chấu
 • Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 27 (có đáp án): Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Sâu bọ
 • Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 29 (có đáp án): Đặc điểm chung và vai trò của ngành Chân khớp
 • Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 30 (có đáp án): Ôn tập phần 1 – Động vật không xương sống
 • Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 31 (có đáp án): Cá chép
 • Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 33 (có đáp án): Cấu tạo trong của cá chép
 • Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 34 (có đáp án): Đa dạng và đặc điểm chung của các lớp Cá
 • Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 35 (có đáp án): Ếch đồng
 • Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 37 (có đáp án): Đa dạng và đặc điểm chung của lớp lưỡng cư
 • Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 38 (có đáp án): Thằn lằn bóng đuôi dài
 • Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 39 (có đáp án): Cấu tạo trong của thằn lằn
 • Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 40 (có đáp án): Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Bò sát
 • Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 41 (có đáp án): Chim bồ câu
 • Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 43 (có đáp án): Cấu tạo trong của chim bồ câu
 • Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 44 (có đáp án): Đa dạng và đặc điểm chung của lớp chim
 • Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 46 (có đáp án): Thỏ
 • Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 47 (có đáp án): Cấu tạo trong của thỏ
 • Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 48 (có đáp án): Đa dạng của lớp Thú. Bộ Thú huyệt, bộ Thú túi
 • Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 49 (có đáp án): Đa dạng của lớp thú bộ dơi và bộ cá voi
 • Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 50 (có đáp án): Đa dạng của lớp thú bộ ăn sâu bọ, bộ gặm nhấm, bộ ăn thịt
 • Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 51 (có đáp án): Đa dạng của lớp thú các bộ móng guốc và bộ linh trưởng
 • Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 53 (có đáp án): Môi trường sống và sự vận động di chuyển
 • Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 54 (có đáp án): Tiến hóa về tổ chức cơ thể
 • Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 55 (có đáp án): Tiến hóa về sinh sản
 • Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 56 (có đáp án): Cây phát sinh giới động vật
 • Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 57 (có đáp án): Đa dạng sinh học
 • Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 58 (có đáp án): Đa dạng sinh học (tiếp theo)
 • Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 59 (có đáp án): Biện pháp đấu tranh sinh học
 • Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 60 (có đáp án): Động vật quý hiếm
 • Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 63 (có đáp án) : Ôn tập
 • Bộ câu hỏi Trắc nghiệm Sinh học 7 năm 2021