các chế độ làm việc với mẫu hỏi là

Câu hỏi:

Các chế độ làm việc với mẫu hỏi là?
A. Mẫu hỏi
B. Mẫu hỏi và thiết kế
C. Trang dữ liệu và thiết kế
D. Trang dữ liệu và mẫu hỏi

Bạn đang xem: các chế độ làm việc với mẫu hỏi là

Đáp án đúngC.

Các chế độ làm việc với mẫu hỏi là trang dữ liệu và thiết kế, Access cung cấp công cụ để tự động hóa việc trả lời các câu hỏi do chính người lập trình tạo ra, để làm việc với mẫu hỏi, chọn Queries trong bảng chọn đối tượng, có thể tạo mẫu hỏi mới bằng cách dùng thuật sĩ hoặc tự thiết kế

Giải thích lý do vì sao chọn C là đúng

 Mẫu hỏi

– Trong CSDL, chứa các thông tin về đối tượng ta đang quản lí. Dựa vào nhu cầu thực tế công việc, người lập trình phải biết cách lấy thông tin ra theo yêu cầu nào đó

– Access cung cấp công cụ để tự động hóa việc trả lời các câu hỏi do chính người lập trình tạo ra

– Mẫu hỏi thường được sử dụng để:

+ Sắp xếp các bản ghi

+ Chọn các bản ghi thỏa mãn các điều kiện cho trước

+ Chọn các trường để hiển thị

+ Thực hiện tính toán trên dữ liệu lấy ra

+ Tổng hợp và hiển thị thông tin từ nhiều bảng hoặc mẫu hỏi khác

Xem thêm: bài văn biểu cảm về sự việc

– Có 2 chế độ làm việc: Chế độ thiết kế và trang dữ liệu

Tạo mẫu hỏi

– Để làm việc với mẫu hỏi, chọn Queries trong bảng chọn đối tượng.

– Có thể tạo mẫu hỏi mới bằng cách dùng thuật sĩ hoặc tự thiết kế.

– Các bước chính để tạo một mẫu hỏi bao gồm:

+ Chọn dữ liệu nguồn (các bảng và mẫu hỏi khác) cho mẫu hỏi;

+ Chọn các trường từ dữ liệu nguồn để đưa vào mẫu hỏi;

+ Khai báo các điều kiện để lọc các bản ghi cần đưa vào mẫu hỏi;

+ Chọn các trường dùng để sắp xếp các bản ghi trong mẫu hỏi;

+ Tạo các trường tính toán từ các trường đã có;

+ Đặt điều kiện gộp nhóm.

Xem thêm: tiếng anh lớp 5 unit 13 lesson 3

Chú ý:

– Không nhất thiết phải thực hiện tất cả các bước này.

– Có hai chế độ thường dùng để làm việc với mẫu hỏi: chế độ thiết kế và chế độ trang dữ liệu.