bảng thống kê giải đặc biệt năm 2021

178885

Tổng: 3

Đầu: 8

Bạn đang xem: bảng thống kê giải đặc biệt năm 2021

Đuôi: 5

54782

Tổng: 0

Đầu: 8

Đuôi: 2

91577

Tổng: 4

Đầu: 7

Đuôi: 7

50393

Tổng: 2

Đầu: 9

Đuôi: 3

05365

Tổng: 1

Đầu: 6

Đuôi: 5

57266

Tổng: 2

Đầu: 6

Đuôi: 6

01275

Tổng: 2

Đầu: 7

Đuôi: 5

88081

Tổng: 9

Đầu: 8

Đuôi: 1

74627

Tổng: 9

Đầu: 2

Đuôi: 7

31220

Tổng: 2

Đầu: 2

Đuôi: 0

03858

Tổng: 3

Đầu: 5

Đuôi: 8

62712

Tổng: 3

Đầu: 1

Đuôi: 2

220681

Tổng: 9

Đầu: 8

Đuôi: 1

15759

Tổng: 4

Đầu: 5

Đuôi: 9

87462

Tổng: 8

Đầu: 6

Đuôi: 2

01795

Tổng: 4

Đầu: 9

Đuôi: 5

76578

Tổng: 5

Đầu: 7

Đuôi: 8

51714

Tổng: 5

Đầu: 1

Đuôi: 4

87781

Tổng: 9

Đầu: 8

Đuôi: 1

71424

Tổng: 6

Đầu: 2

Đuôi: 4

77764

Tổng: 0

Đầu: 6

Đuôi: 4

37377

Tổng: 4

Đầu: 7

Đuôi: 7

29510

Tổng: 1

Đầu: 1

Đuôi: 0

27587

Tổng: 5

Đầu: 8

Đuôi: 7

343132

Tổng: 5

Đầu: 3

Đuôi: 2

76349

Tổng: 3

Đầu: 4

Đuôi: 9

63410

Tổng: 1

Đầu: 1

Đuôi: 0

44110

Tổng: 1

Đầu: 1

Đuôi: 0

51925

Tổng: 7

Đầu: 2

Đuôi: 5

62721

Tổng: 3

Đầu: 2

Đuôi: 1

02942

Tổng: 6

Đầu: 4

Đuôi: 2

10004

Tổng: 4

Đầu: 0

Đuôi: 4

11660

Tổng: 6

Đầu: 6

Đuôi: 0

20681

Tổng: 9

Đầu: 8

Đuôi: 1

07267

Tổng: 3

Đầu: 6

Đuôi: 7

85507

Tổng: 7

Đầu: 0

Đuôi: 7

442988

Tổng: 6

Đầu: 8

Đuôi: 8

48218

Tổng: 9

Đầu: 1

Đuôi: 8

96100

Tổng: 0

Đầu: 0

Đuôi: 0

16278

Tổng: 5

Đầu: 7

Đuôi: 8

09580

Tổng: 8

Đầu: 8

Đuôi: 0

60930

Tổng: 3

Đầu: 3

Đuôi: 0

96477

Tổng: 4

Đầu: 7

Đuôi: 7

46441

Tổng: 5

Đầu: 4

Đuôi: 1

29855

Tổng: 0

Đầu: 5

Đuôi: 5

45747

Tổng: 1

Đầu: 4

Đuôi: 7

34148

Tổng: 2

Đầu: 4

Đuôi: 8

69447

Tổng: 1

Đầu: 4

Đuôi: 7

519376

Tổng: 3

Đầu: 7

Đuôi: 6

48520

Tổng: 2

Đầu: 2

Đuôi: 0

66992

Tổng: 1

Đầu: 9

Đuôi: 2

06800

Tổng: 0

Đầu: 0

Đuôi: 0

83866

Tổng: 2

Đầu: 6

Đuôi: 6

10263

Tổng: 9

Đầu: 6

Đuôi: 3

91701

Tổng: 1

Đầu: 0

Đuôi: 1

09081

Tổng: 9

Đầu: 8

Đuôi: 1

17061

Tổng: 7

Đầu: 6

Đuôi: 1

73967

Tổng: 3

Đầu: 6

Đuôi: 7

66152

Tổng: 7

Đầu: 5

Đuôi: 2

04329

Tổng: 1

Đầu: 2

Đuôi: 9

690402

Tổng: 2

Đầu: 0

Đuôi: 2

37427

Tổng: 9

Đầu: 2

Đuôi: 7

61918

Tổng: 9

Đầu: 1

Đuôi: 8

94659

Tổng: 4

Đầu: 5

Đuôi: 9

80359

Tổng: 4

Đầu: 5

Đuôi: 9

73663

Tổng: 9

Đầu: 6

Đuôi: 3

46868

Tổng: 4

Đầu: 6

Đuôi: 8

39467

Tổng: 3

Đầu: 6

Đuôi: 7

87728

Tổng: 0

Đầu: 2

Đuôi: 8

82245

Tổng: 9

Đầu: 4

Đuôi: 5

19821

Tổng: 3

Đầu: 2

Đuôi: 1

71784

Tổng: 2

Đầu: 8

Đuôi: 4

709854

Tổng: 9

Đầu: 5

Đuôi: 4

25119

Tổng: 0

Đầu: 1

Đuôi: 9

38433

Tổng: 6

Đầu: 3

Đuôi: 3

97675

Tổng: 2

Đầu: 7

Đuôi: 5

70447

Tổng: 1

Đầu: 4

Đuôi: 7

26422

Tổng: 4

Đầu: 2

Đuôi: 2

61289

Tổng: 7

Đầu: 8

Đuôi: 9

49634

Tổng: 7

Đầu: 3

Đuôi: 4

10765

Tổng: 1

Đầu: 6

Đuôi: 5

97469

Tổng: 5

Đầu: 6

Đuôi: 9

91386

Tổng: 4

Đầu: 8

Đuôi: 6

63631

Tổng: 4

Đầu: 3

Đuôi: 1

800726

Tổng: 8

Đầu: 2

Đuôi: 6

42991

Tổng: 0

Đầu: 9

Đuôi: 1

20859

Tổng: 4

Đầu: 5

Đuôi: 9

63904

Tổng: 4

Đầu: 0

Đuôi: 4

26493

Tổng: 2

Đầu: 9

Đuôi: 3

82266

Tổng: 2

Đầu: 6

Đuôi: 6

10346

Tổng: 0

Đầu: 4

Đuôi: 6

38115

Tổng: 6

Đầu: 1

Đuôi: 5

14938

Tổng: 1

Đầu: 3

Đuôi: 8

43550

Tổng: 5

Đầu: 5

Đuôi: 0

94772

Tổng: 9

Đầu: 7

Đuôi: 2

29115

Tổng: 6

Đầu: 1

Đuôi: 5

982064

Tổng: 0

Đầu: 6

Đuôi: 4

38792

Tổng: 1

Đầu: 9

Đuôi: 2

97736

Tổng: 9

Đầu: 3

Đuôi: 6

52070

Tổng: 7

Đầu: 7

Đuôi: 0

76369

Tổng: 5

Đầu: 6

Đuôi: 9

81099

Tổng: 8

Đầu: 9

Đuôi: 9

70060

Tổng: 6

Đầu: 6

Đuôi: 0

44751

Tổng: 6

Đầu: 5

Đuôi: 1

63724

Tổng: 6

Đầu: 2

Đuôi: 4

31156

Tổng: 1

Đầu: 5

Đuôi: 6

71952

Tổng: 7

Đầu: 5

Đuôi: 2

34346

Tổng: 0

Đầu: 4

Đuôi: 6

1048146

Tổng: 0

Đầu: 4

Đuôi: 6

04629

Tổng: 1

Đầu: 2

Đuôi: 9

61639

Tổng: 2

Đầu: 3

Đuôi: 9

85313

Tổng: 4

Đầu: 1

Đuôi: 3

54247

Tổng: 1

Đầu: 4

Đuôi: 7

92979

Tổng: 6

Đầu: 7

Đuôi: 9

53594

Tổng: 3

Đầu: 9

Đuôi: 4

29771

Tổng: 8

Đầu: 7

Đuôi: 1

04529

Tổng: 1

Đầu: 2

Đuôi: 9

06085

Tổng: 3

Đầu: 8

Đuôi: 5

43595

Tổng: 4

Đầu: 9

Đuôi: 5

25206

Tổng: 6

Đầu: 0

Đuôi: 6

1105507

Tổng: 7

Đầu: 0

Đuôi: 7

47526

Tổng: 8

Đầu: 2

Đuôi: 6

29013

Tổng: 4

Đầu: 1

Đuôi: 3

57470

Tổng: 7

Đầu: 7

Đuôi: 0

15348

Tổng: 2

Đầu: 4

Đuôi: 8

38294

Tổng: 3

Đầu: 9

Đuôi: 4

53620

Tổng: 2

Đầu: 2

Đuôi: 0

26654

Tổng: 9

Đầu: 5

Đuôi: 4

72142

Tổng: 6

Đầu: 4

Đuôi: 2

33422

Tổng: 4

Đầu: 2

Đuôi: 2

34925

Tổng: 7

Đầu: 2

Đuôi: 5

1216592

Tổng: 1

Đầu: 9

Đuôi: 2

85439

Tổng: 2

Đầu: 3

Đuôi: 9

86039

Tổng: 2

Đầu: 3

Đuôi: 9

49650

Tổng: 5

Đầu: 5

Đuôi: 0

02283

Tổng: 1

Đầu: 8

Đuôi: 3

48323

Tổng: 5

Đầu: 2

Đuôi: 3

19868

Tổng: 4

Đầu: 6

Đuôi: 8

23349

Tổng: 3

Đầu: 4

Đuôi: 9

05618

Tổng: 9

Đầu: 1

Đuôi: 8

04211

Tổng: 2

Đầu: 1

Đuôi: 1

09055

Tổng: 0

Đầu: 5

Đuôi: 5

1302769

Tổng: 5

Đầu: 6

Đuôi: 9

95112

Tổng: 3

Đầu: 1

Đuôi: 2

29405

Tổng: 5

Đầu: 0

Đuôi: 5

68664

Tổng: 0

Đầu: 6

Đuôi: 4

35879

Tổng: 6

Đầu: 7

Đuôi: 9

41507

Tổng: 7

Đầu: 0

Đuôi: 7

17044

Tổng: 8

Đầu: 4

Đuôi: 4

95548

Tổng: 2

Đầu: 4

Đuôi: 8

49522

Tổng: 4

Đầu: 2

Đuôi: 2

55230

Tổng: 3

Đầu: 3

Đuôi: 0

98112

Tổng: 3

Đầu: 1

Đuôi: 2

1451338

Tổng: 1

Đầu: 3

Đuôi: 8

45587

Tổng: 5

Đầu: 8

Đuôi: 7

74295

Tổng: 4

Đầu: 9

Đuôi: 5

81047

Tổng: 1

Đầu: 4

Đuôi: 7

18146

Tổng: 0

Đầu: 4

Đuôi: 6

98653

Tổng: 8

Đầu: 5

Đuôi: 3

55853

Tổng: 8

Đầu: 5

Đuôi: 3

32159

Tổng: 4

Đầu: 5

Đuôi: 9

04019

Tổng: 0

Đầu: 1

Đuôi: 9

53940

Tổng: 4

Đầu: 4

Đuôi: 0

27700

Tổng: 0

Đầu: 0

Đuôi: 0

1568285

Tổng: 3

Đầu: 8

Đuôi: 5

56286

Tổng: 4

Đầu: 8

Đuôi: 6

61924

Tổng: 6

Đầu: 2

Đuôi: 4

90982

Tổng: 0

Đầu: 8

Đuôi: 2

59925

Tổng: 7

Đầu: 2

Đuôi: 5

27483

Tổng: 1

Đầu: 8

Đuôi: 3

70957

Tổng: 2

Đầu: 5

Đuôi: 7

73497

Tổng: 6

Đầu: 9

Đuôi: 7

04965

Tổng: 1

Đầu: 6

Đuôi: 5

64218

Tổng: 9

Đầu: 1

Đuôi: 8

77626

Tổng: 8

Đầu: 2

Đuôi: 6

96009

Tổng: 9

Đầu: 0

Đuôi: 9

1612046

Tổng: 0

Đầu: 4

Đuôi: 6

11503

Tổng: 3

Đầu: 0

Đuôi: 3

60054

Tổng: 9

Đầu: 5

Đuôi: 4

99789

Tổng: 7

Đầu: 8

Đuôi: 9

32965

Tổng: 1

Đầu: 6

Xem thêm: ket qua xsmb . net 200 ngay

Đuôi: 5

34622

Tổng: 4

Đầu: 2

Đuôi: 2

37782

Tổng: 0

Đầu: 8

Đuôi: 2

62041

Tổng: 5

Đầu: 4

Đuôi: 1

12093

Tổng: 2

Đầu: 9

Đuôi: 3

66067

Tổng: 3

Đầu: 6

Đuôi: 7

41405

Tổng: 5

Đầu: 0

Đuôi: 5

43032

Tổng: 5

Đầu: 3

Đuôi: 2

1755095

Tổng: 4

Đầu: 9

Đuôi: 5

05177

Tổng: 4

Đầu: 7

Đuôi: 7

72152

Tổng: 7

Đầu: 5

Đuôi: 2

10780

Tổng: 8

Đầu: 8

Đuôi: 0

67626

Tổng: 8

Đầu: 2

Đuôi: 6

44367

Tổng: 3

Đầu: 6

Đuôi: 7

05779

Tổng: 6

Đầu: 7

Đuôi: 9

68162

Tổng: 8

Đầu: 6

Đuôi: 2

35330

Tổng: 3

Đầu: 3

Đuôi: 0

24640

Tổng: 4

Đầu: 4

Đuôi: 0

99342

Tổng: 6

Đầu: 4

Đuôi: 2

73157

Tổng: 2

Đầu: 5

Đuôi: 7

1892549

Tổng: 3

Đầu: 4

Đuôi: 9

81910

Tổng: 1

Đầu: 1

Đuôi: 0

37733

Tổng: 6

Đầu: 3

Đuôi: 3

89500

Tổng: 0

Đầu: 0

Đuôi: 0

10448

Tổng: 2

Đầu: 4

Đuôi: 8

14761

Tổng: 7

Đầu: 6

Đuôi: 1

32872

Tổng: 9

Đầu: 7

Đuôi: 2

10443

Tổng: 7

Đầu: 4

Đuôi: 3

93901

Tổng: 1

Đầu: 0

Đuôi: 1

11609

Tổng: 9

Đầu: 0

Đuôi: 9

04960

Tổng: 6

Đầu: 6

Đuôi: 0

70830

Tổng: 3

Đầu: 3

Đuôi: 0

1923677

Tổng: 4

Đầu: 7

Đuôi: 7

11103

Tổng: 3

Đầu: 0

Đuôi: 3

55324

Tổng: 6

Đầu: 2

Đuôi: 4

81365

Tổng: 1

Đầu: 6

Đuôi: 5

83572

Tổng: 9

Đầu: 7

Đuôi: 2

03472

Tổng: 9

Đầu: 7

Đuôi: 2

47133

Tổng: 6

Đầu: 3

Đuôi: 3

21544

Tổng: 8

Đầu: 4

Đuôi: 4

45957

Tổng: 2

Đầu: 5

Đuôi: 7

86847

Tổng: 1

Đầu: 4

Đuôi: 7

68712

Tổng: 3

Đầu: 1

Đuôi: 2

07173

Tổng: 0

Đầu: 7

Đuôi: 3

2060545

Tổng: 9

Đầu: 4

Đuôi: 5

70030

Tổng: 3

Đầu: 3

Đuôi: 0

97438

Tổng: 1

Đầu: 3

Đuôi: 8

05475

Tổng: 2

Đầu: 7

Đuôi: 5

55967

Tổng: 3

Đầu: 6

Đuôi: 7

64799

Tổng: 8

Đầu: 9

Đuôi: 9

23036

Tổng: 9

Đầu: 3

Đuôi: 6

04793

Tổng: 2

Đầu: 9

Đuôi: 3

74019

Tổng: 0

Đầu: 1

Đuôi: 9

56449

Tổng: 3

Đầu: 4

Đuôi: 9

45344

Tổng: 8

Đầu: 4

Đuôi: 4

74271

Tổng: 8

Đầu: 7

Đuôi: 1

2121331

Tổng: 4

Đầu: 3

Đuôi: 1

57607

Tổng: 7

Đầu: 0

Đuôi: 7

68140

Tổng: 4

Đầu: 4

Đuôi: 0

84355

Tổng: 0

Đầu: 5

Đuôi: 5

75723

Tổng: 5

Đầu: 2

Đuôi: 3

60141

Tổng: 5

Đầu: 4

Đuôi: 1

47188

Tổng: 6

Đầu: 8

Đuôi: 8

69157

Tổng: 2

Đầu: 5

Đuôi: 7

16083

Tổng: 1

Đầu: 8

Đuôi: 3

93188

Tổng: 6

Đầu: 8

Đuôi: 8

47579

Tổng: 6

Đầu: 7

Đuôi: 9

38683

Tổng: 1

Đầu: 8

Đuôi: 3

2209264

Tổng: 0

Đầu: 6

Đuôi: 4

77708

Tổng: 8

Đầu: 0

Đuôi: 8

54315

Tổng: 6

Đầu: 1

Đuôi: 5

56292

Tổng: 1

Đầu: 9

Đuôi: 2

94325

Tổng: 7

Đầu: 2

Đuôi: 5

34505

Tổng: 5

Đầu: 0

Đuôi: 5

23166

Tổng: 2

Đầu: 6

Đuôi: 6

98711

Tổng: 2

Đầu: 1

Đuôi: 1

53873

Tổng: 0

Đầu: 7

Đuôi: 3

56628

Tổng: 0

Đầu: 2

Đuôi: 8

36593

Tổng: 2

Đầu: 9

Đuôi: 3

09078

Tổng: 5

Đầu: 7

Đuôi: 8

2357860

Tổng: 6

Đầu: 6

Đuôi: 0

17110

Tổng: 1

Đầu: 1

Đuôi: 0

85639

Tổng: 2

Đầu: 3

Đuôi: 9

98860

Tổng: 6

Đầu: 6

Đuôi: 0

13529

Tổng: 1

Đầu: 2

Đuôi: 9

98699

Tổng: 8

Đầu: 9

Đuôi: 9

46724

Tổng: 6

Đầu: 2

Đuôi: 4

58391

Tổng: 0

Đầu: 9

Đuôi: 1

11534

Tổng: 7

Đầu: 3

Đuôi: 4

73125

Tổng: 7

Đầu: 2

Đuôi: 5

24880

Tổng: 8

Đầu: 8

Đuôi: 0

78708

Tổng: 8

Đầu: 0

Đuôi: 8

2445883

Tổng: 1

Đầu: 8

Đuôi: 3

93315

Tổng: 6

Đầu: 1

Đuôi: 5

66438

Tổng: 1

Đầu: 3

Đuôi: 8

21177

Tổng: 4

Đầu: 7

Đuôi: 7

19685

Tổng: 3

Đầu: 8

Đuôi: 5

17879

Tổng: 6

Đầu: 7

Đuôi: 9

77196

Tổng: 5

Đầu: 9

Đuôi: 6

58389

Tổng: 7

Đầu: 8

Đuôi: 9

51678

Tổng: 5

Đầu: 7

Đuôi: 8

44417

Tổng: 8

Đầu: 1

Đuôi: 7

85856

Tổng: 1

Đầu: 5

Đuôi: 6

37223

Tổng: 5

Đầu: 2

Đuôi: 3

2500157

Tổng: 2

Đầu: 5

Đuôi: 7

35855

Tổng: 0

Đầu: 5

Đuôi: 5

44219

Tổng: 0

Đầu: 1

Đuôi: 9

73278

Tổng: 5

Đầu: 7

Đuôi: 8

82871

Tổng: 8

Đầu: 7

Đuôi: 1

25985

Tổng: 3

Đầu: 8

Đuôi: 5

82380

Tổng: 8

Đầu: 8

Đuôi: 0

60589

Tổng: 7

Đầu: 8

Đuôi: 9

92408

Tổng: 8

Đầu: 0

Đuôi: 8

69154

Tổng: 9

Đầu: 5

Đuôi: 4

64313

Tổng: 4

Đầu: 1

Đuôi: 3

31424

Tổng: 6

Đầu: 2

Đuôi: 4

2633079

Tổng: 6

Đầu: 7

Đuôi: 9

55600

Tổng: 0

Đầu: 0

Đuôi: 0

72042

Tổng: 6

Đầu: 4

Đuôi: 2

16252

Tổng: 7

Đầu: 5

Đuôi: 2

64904

Tổng: 4

Đầu: 0

Đuôi: 4

20290

Tổng: 9

Đầu: 9

Đuôi: 0

40891

Tổng: 0

Đầu: 9

Đuôi: 1

88678

Tổng: 5

Đầu: 7

Đuôi: 8

21694

Tổng: 3

Đầu: 9

Đuôi: 4

75309

Tổng: 9

Đầu: 0

Đuôi: 9

81610

Tổng: 1

Đầu: 1

Đuôi: 0

57404

Tổng: 4

Đầu: 0

Đuôi: 4

2745756

Tổng: 1

Đầu: 5

Đuôi: 6

26313

Tổng: 4

Đầu: 1

Đuôi: 3

54601

Tổng: 1

Đầu: 0

Đuôi: 1

49333

Tổng: 6

Đầu: 3

Đuôi: 3

33003

Tổng: 3

Đầu: 0

Đuôi: 3

13987

Tổng: 5

Đầu: 8

Đuôi: 7

52371

Tổng: 8

Đầu: 7

Đuôi: 1

69159

Tổng: 4

Đầu: 5

Đuôi: 9

73011

Tổng: 2

Đầu: 1

Đuôi: 1

92046

Tổng: 0

Đầu: 4

Đuôi: 6

27824

Tổng: 6

Đầu: 2

Đuôi: 4

56903

Tổng: 3

Đầu: 0

Đuôi: 3

2892020

Tổng: 2

Đầu: 2

Đuôi: 0

30398

Tổng: 7

Đầu: 9

Đuôi: 8

31295

Tổng: 4

Đầu: 9

Đuôi: 5

91213

Tổng: 4

Đầu: 1

Đuôi: 3

07076

Tổng: 3

Đầu: 7

Đuôi: 6

52658

Tổng: 3

Đầu: 5

Đuôi: 8

50098

Tổng: 7

Đầu: 9

Đuôi: 8

50509

Tổng: 9

Đầu: 0

Đuôi: 9

03234

Tổng: 7

Đầu: 3

Đuôi: 4

47069

Tổng: 5

Đầu: 6

Đuôi: 9

55988

Tổng: 6

Đầu: 8

Đuôi: 8

04703

Tổng: 3

Đầu: 0

Đuôi: 3

2940169

Tổng: 5

Đầu: 6

Đuôi: 9

03000

Tổng: 0

Đầu: 0

Đuôi: 0

21916

Tổng: 7

Đầu: 1

Đuôi: 6

81687

Tổng: 5

Đầu: 8

Đuôi: 7

66791

Tổng: 0

Đầu: 9

Đuôi: 1

10326

Tổng: 8

Đầu: 2

Đuôi: 6

58755

Tổng: 0

Đầu: 5

Đuôi: 5

76477

Tổng: 4

Đầu: 7

Đuôi: 7

67635

Tổng: 8

Đầu: 3

Đuôi: 5

28087

Tổng: 5

Đầu: 8

Đuôi: 7

13977

Tổng: 4

Đầu: 7

Đuôi: 7

3071209

Tổng: 9

Đầu: 0

Đuôi: 9

49255

Tổng: 0

Đầu: 5

Đuôi: 5

96736

Tổng: 9

Đầu: 3

Đuôi: 6

15553

Tổng: 8

Đầu: 5

Đuôi: 3

82308

Tổng: 8

Đầu: 0

Đuôi: 8

94715

Tổng: 6

Đầu: 1

Đuôi: 5

83986

Tổng: 4

Đầu: 8

Đuôi: 6

45811

Tổng: 2

Đầu: 1

Đuôi: 1

24242

Tổng: 6

Đầu: 4

Đuôi: 2

71738

Tổng: 1

Đầu: 3

Đuôi: 8

62033

Tổng: 6

Đầu: 3

Đuôi: 3

3117386

Tổng: 4

Đầu: 8

Đuôi: 6

06996

Tổng: 5

Đầu: 9

Đuôi: 6

18650

Tổng: 5

Đầu: 5

Đuôi: 0

62914

Tổng: 5

Đầu: 1

Đuôi: 4

49620

Tổng: 2

Đầu: 2

Đuôi: 0

54798

Tổng: 7

Đầu: 9

Đuôi: 8

Xem thêm: khoa quốc tế đại học ngoại thương

24147

Tổng: 1

Đầu: 4

Đuôi: 7