bài tập so sánh hơn và so sánh nhất lớp 6

So sánh rộng lớn – Comparative và đối chiếu nhất – Superlative là nhị công ty điểm ngữ pháp được dùng khá thông dụng nhập giờ đồng hồ Anh tiếp xúc hằng ngày và cả trong những kỳ thi đua, đánh giá như IELTS, nhất là nhập dạng IELTS Writing Task 1.

Hôm ni, IELTS Vietop mời mọc chúng ta nằm trong khối hệ thống lại kỹ năng về So sánh rộng lớn và So sánh nhất nhập giờ đồng hồ Anh qua loa một số bài xích luyện đối chiếu rộng lớn và đối chiếu nhất sau đây.

Bạn đang xem: bài tập so sánh hơn và so sánh nhất lớp 6

bài luyện đối chiếu rộng lớn và đối chiếu nhất

Tổng quan tiền về So sánh rộng lớn và So sánh nhất nhập giờ đồng hồ Anh

Câu đối chiếu là câu dùng cách thức so sánh sự vật, vụ việc này với việc vật, vụ việc không giống ở một góc nhìn cụ thế nào là cơ, với mục tiêu đối chiếu hoặc nhấn mạnh vấn đề nội dung của câu. 

Mời chúng ta liếc qua ví dụ bên dưới đây:

“Do you prefer (thích hơn) this shirt or that shirt?” (Bạn quí cái áo này hoặc cái áo kia?)

“Hmm, this shirt is smaller kêu ca that one, I don’t think it will fit má.” (Hừm, cái áo này nhỏ rộng lớn cái cơ, tôi ko suy nghĩ nó sẽ bị vừa phải với tôi.)

“But this shirt has a brighter colour, doesn’t it? And that shirt is more costly…” (Nhưng cái áo này còn có sáng màu rộng lớn, cần không? Và cái áo cơ giắt hơn…)

“Well, I think the one over there is the most expensive one.” (Chà, tôi suy nghĩ cái ở đằng cơ là cái giắt nhất.)

→ quý khách hàng hoàn toàn có thể thấy trong khúc đối thoại bên trên tiếp tục bao hàm 2 công ty điểm ngữ pháp So sánh rộng lớn – Comparative và đối chiếu nhất – Superlative.

So sánh rộng lớn (Comparative)

E.g.: This shirt is more expensive kêu ca that one. (Cái áo này giá cao hơn cái áo kia)

So sánh nhất (superlative)

E.g.: This shirt is the most expensive. (Cái áo này là giắt nhất)

Trước khi lên đường nhập về 2 công ty điểm ngữ pháp này, tao tiếp tục lần hiểu về tính chất kể từ cụt – tính kể từ nhiều năm và trạng kể từ cụt – trạng kể từ nhiều năm, những loại kể từ này được dùng nhập câu đối chiếu.

Tính kể từ cụt và tính kể từ dài 

Tính kể từ ngắn là tính kể từ đem một âm tiết như good, bad, short, tall,… hoặc đem hai âm tiết kết thúc giục vày –y, –le,–ow, –er, et, ví như clever, sweet,…

Tính kể từ dài là những tính kể từ đem kể từ ba âm tiết trở lên, ví như beautiful, intelligent, expensive, confident,…

Trạng kể từ cụt và trạng kể từ dài

Trạng kể từ ngắn là trạng kể từ đem một âm tiết, như near, far, slow, fast, hard, right, wrong,…

Trạng kể từ dài là trạng kể từ đem hai âm tiết trở lên trên, như beautifully, quickly, kindly,…

So sánh rộng lớn – Comparative

Khi người sử dụng So sánh rộng lớn – Comparative tức thị tao đối chiếu 2 hoặc nhiều sự vật, hiện tượng kỳ lạ,… cùng nhau dựa vào một tiêu chuẩn nào là cơ, và một sự vật, hiện tượng kỳ lạ sẽ sở hữu được đặc thù HƠN những sự vật, hiện tượng kỳ lạ còn lại

Ta đem nhị dạng công thức sau:

Dạng 1 – với tính kể từ, trạng kể từ ngắn: S + V + “short” adj/adv + -er + kêu ca + O

Tính kể từ, trạng kể từ cụt => tăng -er vào sau cùng đuôi

E.g.: My brother is taller than má. (Em trai tôi cao hơn nữa tôi.)

He runs faster than má. (Anh tao chạy nhanh chóng rộng lớn tôi.)

Dạng 2 – với tính kể từ, trạng kể từ dài: S + V + more + “long” adj/adv + kêu ca + O

Tính kể từ, trạng kể từ dài=> tăng more nhập trước

E.g.: Alex is more handsome kêu ca his brother. (Alex đẹp nhất trai rộng lớn em anh tao.)

He sings more beautifully kêu ca her. (Anh tao hát hoặc là hơn cô tao.)

Và chúng ta có thể tăng những trạng kể từ như far, much, a bit, a little, a lot, … nhằm xẻ nghĩa hoặc nhấn mạnh vấn đề mang lại câu đối chiếu rộng lớn.

E.g.: Alex is much more handsome kêu ca his brother. (Alex đẹp nhất trai rộng lớn em anh tao nhiều.)

Tham khảo:

Cấu trúc the more … the more … nhập Tiếng Anh

Thực hành bài xích luyện về đối chiếu rộng lớn có đáp án từ cơ bản đến nâng cao

So sánh nhất – Superlative

Khi người sử dụng So sánh nhất – Superlative tức thị tao đối chiếu nhiều sự vật, hiện tượng kỳ lạ,… cùng nhau dựa vào một tiêu chuẩn nào là cơ, và một sự vật, hiện tượng kỳ lạ sẽ sở hữu được đặc thù HƠN HẲN những sự vật, hiện tượng kỳ lạ sót lại.

Ta đem nhị dạng công thức sau:

Dạng 1 – với tính kể từ, trạng kể từ ngắn: S + V + the + “short” adj/adv + -est

Tính kể từ, trạng kể từ cụt => tăng -est vào sau cùng đuôi

E.g.: He is the tallest student in his class. (Cậu tao là học viên tối đa nhập lớp.)

He runs the fastest. (Cậu tao chạy nhanh chóng nhất)

Dạng 2 – với tính kể từ, trạng kể từ dài: S + V + the most + “long” adj/adv + kêu ca + O

Tính kể từ, trạng kể từ dài=> tăng more nhập trước

Xem thêm: sách giáo khoa tiếng anh lớp 6

E.g.: This is the most difficult exercise. (Đây là bài xích luyện khó khăn nhất.)

She sang trọng the most impressively of all the competitors. (Cô ấy hát tuyệt vời nhất nhập toàn bộ những sỹ tử.)

Xem thêm: Khóa học IELTS Online – Luyện thi đua trực tuyến nằm trong Chuyên Viên IELTS 8.5

Các tình huống cần thiết lưu ý

Trong cấu tạo đối chiếu rộng lớn và đối chiếu nhất, bạn phải chú ý một trong những tình huống bất quy tắc sau:

TừSo sánh hơnSo sánh nhấtChú ý
good / wellbetterthe best 
bad / badlyworsethe worst 
many / muchmorethe most 
littlelessthe least 
farfartherthe farthest(về khoảng chừng cách)
farfurtherthe furthest(về thời hạn + khoảng chừng cách)
nearnearerthe nearest(về khoảng chừng cách)
latelaterthe latest(về thời gian)
latelaterthe last(về loại tự)
oldolderthe oldest(về tuổi tác tác)
oldelderthe eldest(về level hơn)
 • So sánh rộng lớn được dùng đằm thắm 2 cửa hàng, đối chiếu nhất lúc đem 3 cửa hàng trở lên trên.
 • Khi dùng câu đối chiếu, tao cần đem nhị cửa hàng nằm trong loại (người, vật, vụ việc,…)
 • So sánh không nhiều hơn: fewer người sử dụng mang lại danh kể từ kiểm điểm được, less người sử dụng mang lại danh kể từ ko kiểm điểm được.

E.g.: I have fewer bananas (countable) kêu ca you.

This basket has less fruit (uncountable) kêu ca that basket.

Tham khảo:

Thì thời điểm hiện tại đơn

Thì quá khứ đơn

Bảng vần âm giờ đồng hồ Anh

Bài luyện đối chiếu rộng lớn và đối chiếu nhất

bài luyện đối chiếu rộng lớn và đối chiếu nhất

Bài 1: Fill in the blank with the comparative size of the adjectives and adverbs

 1. The xanh rớt xế hộp is __________________ kêu ca the red xế hộp. (fast)
 2. Peter is __________________ kêu ca Fred. (not/tall)
 3. The violin is________________ kêu ca the cello. (not/low)
 4. This copy is __________________ kêu ca the other one. (bad)
 5. Oliver is_________________ kêu ca Peter. (optimistic)
 6. Today it’s ____________________ kêu ca yesterday. (not/windy)
 7. The tomato soup was __________________ kêu ca the mushroom soup. (delicious)
 8. Grapefruit juice is __________________ kêu ca lemonade. (not/sweet)
 9. Nick is __________________ kêu ca Kevin. (brave)
 10. Silver is _________________ kêu ca gold. (not/heavy) 

Bài 2: Complete the sentences with the superlative size of these words

 1. What’s the _________________ way of getting from here lớn the station? (quick)
 2. It put má in the _________________ position. (awkward)
 3. It was the _________________ question lớn answer. (difficult)
 4. She was one of the _________________ friends I ever had. (good)
 5. It was the _________________ feeling they had ever experienced. (remarkable)
 6. His education was of the _________________ kind. (careful)
 7. Our khách sạn was the _________________ kêu ca all the others in the town. (cheap)
 8. It was the _________________ English word he had ever heard. (beautiful)
 9. This is the _________________ storm we ever had. (bad)
 10. This is one of the _________________ lights in the world. (wonderful)

Bài 3: Choose the correct option

 1. Bugatti sold more expensive / the most expensive xế hộp ever made for $12.5 million.
 2. He didn’t lượt thích the movie. So, he left early, apparently for a much more interesting / most interesting show.
 3. During pandemics, governments’ bigger / biggest worry is public health.
 4. Productivity does not mean working harder / hardest but working smarter / smartest.
 5. Charlie Chaplin was one of more creative / the most creative talents in the era of silent movies.
 6. Vanity is definitely the sillier / silliest of sins.
 7. Airbags are amongst more important / the most important safety-relevant components of any vehicle.
 8. Canada has the world’s longer / longest coastline.
 9. I just had crazier / the craziest dream.
 10. He was depressed and looked gloomier / gloomiest kêu ca ever.

Bài 4: Give the correct size of the adjectives and adverbs in brackets

 1. This chair is ______________ kêu ca that one. (uncomfortable)
 2. Your garden is ______________ kêu ca mine. (large)
 3. The weather today is ______________  kêu ca it was yesterday. (cold)
 4. The Amazon is one of ______________  rivers in the world. (long)
 5. Chinese bicycles are ______________  kêu ca Japanese ones. (cheap)
 6. Mathematics is ______________ kêu ca English, I think. (difficult)
 7. Ho Chi Minh City is the ______________ thành phố in Viet Nam. (big)
 8. Tommy drives ______________ kêu ca his friend. (careful)
 9. I read ______________  kêu ca my brother. (slow)
 10. Mina is ______________  girl in our class. (old)
 11. This exercise is ______________ kêu ca that one. (easy)
 12. Who is ______________ person in your family? (talkative) 

Bài 5: Give the correct size of the adjectives and adverbs in brackets

 1. Many people would argue that robots are becoming ______________ (intelligent) kêu ca humans.
 2. The living cost in the countryside is ______________ (cheap) kêu ca that in big cities.
 3. The USA is far ______________  (large) kêu ca Vietnam.
 4. My garden is a lot more colourful ______________ (colourful) kêu ca this garden.
 5. My sister is ______________ (quiet) kêu ca má.
 6. Art-related subjects are ______________ (interesting) kêu ca science classes, I think.
 7. My current apartment is ______________ (comfortable) kêu ca the one that I rented a year ago.
 8. The weather this fall is even ______________  (nice) kêu ca last fall.
 9. These products in this store are ______________  (natural) kêu ca those in that store.
 10. My holiday this year is more memorable ______________  (memorable) kêu ca last year.

Bài 6: Write the Comparative and Superlative forms of the words

 1. clean
 2. cold 
 3. small
 4. young
 5. wet
 6. big
 7. hot
 8. thin
 9. careful
 10. normal
 11. beautiful
 12. interesting 
 13. expensive
 14. good
 15. bad
 16. little

Bài 7: Give the correct size of the adjectives and adverbs in brackets, using Superlative

 1. It is the ___________ cửa hàng in town. (large)
 2. Monday is the ___________ day of the week. (bad)
 3. Linton was the ___________ person in his family. (noisy)
 4. Andy is the in the ___________ class. (popular)
 5. Which is the ___________ subject at school? (difficult)
 6. Jimmy is the ___________ player in the football team. (good)
 7. Elephants are the ___________ land animals. (heavy)
 8. Let’s pick the ___________ táo of the tree. (big)
 9. Catherine is the ___________ girl in the class. (thin)
 10. That is the ___________ sofa. (comfortable)

Bài 8: Give the correct size of the adjectives and adverbs in brackets, using Comparative

 1. A rock is ___________ kêu ca a leaf. (heavy)
 2. Our house is ___________ kêu ca yours. (big)
 3. The princess is ___________ kêu ca the witch. (beautiful)
 4. Tom is a ___________ student kêu ca Mary. (good)
 5. Bicycles are ___________ kêu ca motorbikes. (safe)
 6. July is ___________ kêu ca January. (hot)
 7. A lion is ___________ kêu ca a mèo. (dangerous)
 8. Helen is ___________ kêu ca Mary. (happy)
 9. Computers are ___________ kêu ca telephones. (expensive)
 10. I think golf is ___________ kêu ca football. (boring)

Bài 9: Choose the correct option

 1. I think living in Saigon is more expensive/expensiver kêu ca living in Ben Tre.
 2. Is the North Sea more big/bigger kêu ca the Mediterranean Sea?
 3. Are you a better/good student kêu ca your friend?
 4. My dad is funny/funnier kêu ca my uncle.
 5. Crocodiles are more dangerous than/as dolphins.
 6. “Physics is badder/worse kêu ca chemistry”, she says.
 7. Cars are much more safer/much safer kêu ca motorbikes.
 8. Australia is far/further hotter kêu ca Ireland.
 9. Often a coke is more expensive/ expensiver kêu ca a beer.
 10. Non-smokers usually live more long/longer kêu ca smokers.

Bài 10: Rewrite the sentences using Comparative or Superlative

 1. This year is hotter kêu ca last year.

➔ Last year __________________________.

 1. No one in Amy’s team is more beautiful kêu ca her.

➔ Amy is _______________________________.

 1. No house in my thành phố is bigger kêu ca his house.

➔ His house is ____________________________.

 1. Mary is the most intelligent student in her class.

➔ No one in her class _______________________.

 1. One of the greatest tennis players in the world is Margaret Court.

➔ Margaret Court is _________________________________.

 1. Liam is very intelligent but his brother is the most intelligent in his family.

➔ Liam’s brother is _______________________________ kêu ca him.

 Đáp án

Bài 1

 1. Faster
 2. Not taller
 3. Not lower
 4. Worse
 5. More optimistic
 6. Not windier
 7. More delicious
 8. Not sweeter
 9. Braver
 10. Not heavier

Bài 2

 1. quickest
 2. most awkward
 3. most difficult
 4. best
 5. most remarkable
 6. most careful
 7. cheapest
 8. most beautiful 
 9. most wonderful

Bài 3

 1. more uncomfortable
 2. larger
 3. colder
 4. the longest
 5. cheaper
 6. more difficult
 7. biggest
 8. more careful
 9. slower
 10. the oldest
 11. easier
 12. the most talkative

Bài 4

 1. Bugatti sold the most expensive xế hộp ever made for $12.5 million.
 2. He didn’t lượt thích the movie. So, he left early, apparently for a much more interesting show.
 3. During pandemics, governments’ biggest worry is public health.
 4. Productivity does not mean working harder but working smarter
 5. Charlie Chaplin was one of the most creative talents in the era of silent movies.
 6. Vanity is definitely the silliest of sins.
 7. Airbags are amongst the most important safety-relevant components of any vehicle.
 8. Canada has the world’s longest coastline
 9. I just had the craziest dream.
 10. He was depressed and looked gloomier than ever.

Bài 5

 1. more intelligent
 2. cheaper
 3. larger
 4. colourful
 5. quieter
 6. more interesting
 7. more comfortable
 8. nicer
 9. more natural
 10. more memorable

Bài 6

 1. Cleaner / the cleanest
 2. Colder / the colder 
 3. Smaller / the smallest
 4. Younger / the youngest
 5. Wetter / the wettest
 6. Bigger / the biggest
 7. Hotter / the hottest
 8. Thinner / the thinnest
 9. More careful / the most careful
 10. More normal / the most normal
 11. More beautiful / the most
 12. More interesting / the most interesting 
 13. More expensive / the most expensive
 14. Better / the best
 15. Worse / the worse
 16. Less / the least

Bài 7

 1. largest
 2. worst
 3. noisiest
 4. most popular
 5. difficult
 6. best
 7. heaviest
 8. biggest
 9. thinnest
 10. most comfortable

Bài 8

 1. heavier
 2. bigger
 3. more beautiful
 4. better
 5. safer
 6. hotter
 7. more dangerous
 8. happier
 9. more expensive
 10. more boring

Bài 9

 1. more expensive
 2. bigger
 3. better
 4. funnier
 5. than
 6. worse
 7. much safer
 8. far
 9. more expensive
 10. longer

Bài 10

 1. Last year is colder kêu ca this year.
 2. Amy is the most beautiful in her team.
 3. His house is the biggest in my thành phố.
 4. No one in her class is more intelligent kêu ca Mary.
 5. Margaret Court is one of the greatest tennis players in the world.
 6. Liam’s brother is more intelligent kêu ca him.

Thực hành tăng về cấu trúc sánh sánh nhập tiếng anh:

Bài luyện So sánh nhập giờ đồng hồ Anh từ cơ bản đến nâng cao

Xem thêm: trong các hàm số sau hàm số nào đồng biến trên r

Ôn tập lý thuyết & Bài luyện đối chiếu vày nhập giờ đồng hồ Anh

Tổng ăn ý những bài xích luyện đối chiếu kép từ cơ bản đến nâng cao

Hy vọng sau thời điểm hiểu qua loa nội dung bài viết bên trên, chúng ta tiếp tục nắm rõ rộng lớn kỹ năng ngữ pháp về So sánh rộng lớn và So sánh nhất nhập giờ đồng hồ Anh nhằm hoàn toàn có thể vận dụng nó vào những kỳ thi đua như IELTS và cả nhập tiếp xúc hằng ngày. Vietop chúc chúng ta học tập tốt!