bài 6 công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước

1. Khái niệm công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tính tất yếu khách quan và tác dụng của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

a. Khái niệm công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

– Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là quá trình chuyển đổi căn bản và toàn diện các hoạt động kinh tế và quản lý kinh tế – xã hội từ chủ yếu sử dụng lao động thủ công sang sử dụng phổ biến sức lao động của con người, sử dụng công nghệ, cách thức và phương pháp tiên tiến, hiện đại để tạo ra hiệu quả xã hội cao. năng suất lao động.

Bạn đang xem: bài 6 công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước

b. Tính tất yếu khách quan và tác dụng của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

– Yêu cầu khách quan của công nghiệp hóa, hiện đại hóa:

+ Do yêu cầu xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội.

+ Do yêu cầu rút ngắn khoảng cách về kinh tế, kỹ thuật và công nghệ giữa Việt Nam và thế giới.

+ Do yêu cầu tạo ra năng suất lao động xã hội cao, đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của xã hội.

– Tác dụng to lớn, toàn diện của CNH, HĐH:

+ Tạo tiền đề thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế – xã hội.

+ Tạo tiền đề cho việc củng cố quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, tăng cường vai trò của nhà nước và quan hệ giữa công nhân, nông dân và đội ngũ trí thức.

+ Tạo tiền đề để phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, gắn với chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh.

Xem thêm: tôn đức thắng là trường công hay tư

2. Nội dung cơ bản của CNH, HĐH đất nước.

a. Phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất

– Cơ giới hóa nền sản xuất xã hội. – Ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ hiện đại vào các ngành kinh tế.

– Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

b. Xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý, hiện đại, hiệu quả

– Chuyển và phát triển từ cơ cấu kinh tế nông nghiệp sang cơ cấu kinh tế công, nông nghiệp và dịch vụ hiện đại.

– Định hướng lại cơ cấu lực lượng lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển tri thức.

c. Củng cố và tăng cường địa vị thống trị của quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, tiến tới xác lập địa vị thống trị của quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân.

3. Trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

– Nhận thức đúng đắn về tính tất yếu khách quan và tác dụng to lớn của công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

– Lựa chọn ngành, sản phẩm có khả năng cạnh tranh cao, thích ứng với nhu cầu thị trường.

Xem thêm: de thi văn lớp 8 giữa học kì 1 có đáp an

– Ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ hiện đại vào sản xuất.

– Học tập nâng cao trình độ văn hóa, khoa học và công nghệ hiện đại.