accomplish là gì

Từ accomplish nhập phù hợp đồng hoàn toàn có thể được dùng nhằm chỉ việc hoàn thiện, tiến hành, hoặc đạt được một điều gì ê vì thế nỗ lực hoặc hành vi. Nó cũng hoàn toàn có thể được dùng nhằm chỉ việc băng qua một quãng lối hoặc một khoảng tầm thời hạn. Ví dụ:

  • Nhà thầu nên accomplish việc làm theo đòi plan và tiến trình đang được quy ấn định nhập phù hợp đồng. (The contractor must accomplish the work according đồ sộ the plan and schedule specified in the contract.)
  • Nếu mặt mày A ko accomplish tiềm năng lệch giá nhập năm tài chủ yếu này, mặt mày B đem quyền ngừng phù hợp đồng tuy nhiên ko nên trả ngẫu nhiên khoản bồi thông thường này. (If các buổi party A does not accomplish the revenue target in this fiscal year, các buổi party B has the right đồ sộ terminate the contract without paying any compensation.)

Accomplish là gì

Accomplish là động kể từ tức là hoàn thiện, tiến hành, hoặc đạt được một điều gì ê vì thế nỗ lực hoặc hành vi. Nó cũng hoàn toàn có thể tức là băng qua một quãng lối hoặc một khoảng tầm thời hạn. Để accomplish một điều gì này là nhằm hoàn thiện nó thành công xuất sắc hoặc đạt được nó. Accomplish thông thường (nhưng ko nên luôn luôn luôn) được dùng nhập văn cảnh hoàn thiện một tiềm năng đang được đề ra trước – một chiếc gì này được lên plan hoặc mong ước trước lúc nó được accomplish . Ví dụ:

Bạn đang xem: accomplish là gì

  • Họ đang được hoàn thiện trách nhiệm của mình. (They accomplished their mission.)
  • Tôi đang được băng qua tuổi hạc 70. (I have accomplished the age of 70.)
  • Tôi cảm nhận thấy như tôi ko accomplish được gì kể từ lúc tôi rời ngoài việc làm của tôi. (I feel lượt thích I’ve accomplished nothing since I left my job.)

Ví dụ về dùng kể từ Accomplish

Ví dụ về một quãng văn vì thế giờ đồng hồ Anh về những phương pháp để accomplish một mục tiêu:

Everyone has goals in life, whether they are personal, professional, or academic. Goals are important because they give us direction, motivation, and satisfaction. However, having a goal is not enough; we also need đồ sộ know how đồ sộ accomplish it. In this essay, I will discuss some ways đồ sộ accomplish a goal effectively and efficiently.

The first step đồ sộ accomplish a goal is đồ sộ define it clearly. A clear goal is specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound. For example, instead of saying “I want đồ sộ lose weight”, a clear goal would be “I want đồ sộ lose 10 pounds in 3 months by exercising 3 times a week and eating healthy”. A clear goal helps us đồ sộ focus on what we want đồ sộ achieve and how we can achieve it.

Xem thêm: đề thi tiếng anh giữa kì 2 lớp 6

The second step đồ sộ accomplish a goal is đồ sộ make a plan of action. A plan of action is a detailed outline of the steps and resources needed đồ sộ accomplish the goal. It should include the tasks, deadlines, responsibilities, and resources for each step. For example, for the goal of losing weight, a plan of action could include the following steps: 1) buy a thể hình membership and a fitness tracker; 2) create a weekly exercise schedule and stick đồ sộ it; 3) track calories and nutrition intake using an app; 4) weigh yourself every week and adjust the plan if needed. A plan of action helps us đồ sộ organize our time and resources and đồ sộ monitor our progress.

The third step đồ sộ accomplish a goal is đồ sộ track the progress and overcome the challenges. Tracking the progress means measuring the results and comparing them with the expected outcomes. It helps us đồ sộ see how far we have come and how much more we need đồ sộ tự. Overcoming the challenges means identifying and solving the problems that may arise along the way. It helps us đồ sộ learn from our mistakes and improve our performance. For example, for the goal of losing weight, tracking the progress could involve using the fitness tracker and the phầm mềm đồ sộ record the exercise and calorie intake data. Overcoming the challenges could involve finding ways đồ sộ cope with stress, boredom, or cravings that may tempt us đồ sộ quit or cheat.

Xem thêm: nhận định nào sau đây không đúng về nam châm

The fourth step đồ sộ accomplish a goal is đồ sộ evaluate the outcome and celebrate the success. Evaluating the outcome means analyzing the results and reflecting on the process. It helps us đồ sộ see if we have achieved our goal and what we have learned from it. Celebrating the success means rewarding ourselves for our hard work and effort. It helps us đồ sộ feel proud of ourselves and motivated for future goals. For example, for the goal of losing weight, evaluating the outcome could involve comparing our final weight with our initial weight and reviewing our exercise and diet habits. Celebrating the success could involve buying new clothes or going on a vacation.

In conclusion, accomplishing a goal is not easy but it is possible if we follow some steps: defining the goal clearly, making a plan of action, tracking the progress and overcoming the challenges, and evaluating the outcome and celebrating the success. By accomplishing our goals, we can improve our lives and achieve our dreams.


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong từng tình huống tự tính update của văn phiên bản biểu khuôn pháp lý và sự không giống nhau của từng trường hợp, việc tự động vận dụng tiếp tục kéo đến kết quả ko mong ước.
Để được tư vấn chỉ dẫn thẳng mang đến toàn bộ những vướng giắt, thể hiện câu nói. khuyên nhủ pháp luật tin cậy nhất, quý khách hàng vui sướng lòng tương tác Luật sư - Tư vấn pháp lý qua quýt Smartphone 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 nhằm gặp gỡ Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp lý.

Bộ phận tư vấn pháp lý – Công ty luật LVN