Giới thiệu Tiêu chuẩn TCVN ISO 14001:2005

Với mục đích xây dựng và đưa vào áp dụng một phương thức tiếp cận chung về quản lý môi trường, tăng cường khả năng  đo  được các kết qu...